2e BERAP 2019

0 Bestuur en ondersteuning

Wat kost het?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Rente (€ 144.000 voordeel)
Bij de begroting 2019 is rekening gehouden met herfinanciering van leningen. Op dit moment is het niet nodig te herfinancieren. Dit betekent een voordeel van € 548.000.
Het rente omslagpercentage is bijgesteld van 1% naar 0,6%. Dit betekent i.v.m. kostendekkendheid van afval en riool een nadeel van € 258.000.
Het rentepercentage dat doorberekend kan worden aan de GREX is bijgesteld van 1,7% naar 1,38% op basis van de nieuwe boekwaarde per 1 januari 2019. Dit betekent een nadeel voor de algemene dienst van € 208.000.
In verband met negatieve rente kasgeldleningen een voordeel in 2019 van € 60.000. Per saldo levert de herberekening van rente een voordeel op van € 144.000.

Pensioenvoorzieningen raadsleden (€ 53.000 nadeel)
Per 1 januari is een nieuw Rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers in werking getreden. Volgens deze regeling kan de raad bij verordening bepalen dat de raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom  en overlijden. Het bedrag is landelijk bepaald en is gelijk aan de hoogte van één (bruto) maandsalarisvergoeding  voor raadsleden.

Vergoeding dubbele woonlasten burgemeester (€ 26.000 nadeel)
Bij dubbele woonlasten heeft een burgemeester volgens de regeling rechtspositie Burgemeester en Wethouders recht op een vergoeding voor maximaal 3 jaar na datum indiensttreding.

Afschrijving erfpachtgronden (€ 43.000 nadeel)
In 2018 verkochte erfpachtgronden, waarvan de boekwaarde eerst in 2019 wordt gecorrigeerd (€ 15.000 nadeel).
Tevens worden gronden van het voormalige gymlokaal aan de Vondelstraat afgewaardeerd ( € 28.000 nadeel).

Wijziging eigen risico (€ 202.000 voordeel)
Bij de wijziging eigen risico ZW/WGA is het percentage hiervoor 0% geworden. Het teveel afgedragen deel WHK ( werk hervattingskas ) 2018 is in 2019 gerestitueerd. Dit geeft een incidenteel voordeel.

Reis- en verblijfkosten (€ 80.000 voordeel)
Budget  kan worden verlaagd, omdat steeds meer gebruik wordt gemaakt van een greenwheel in plaats van het eigen vervoermiddel.

Aframen budget conceptualisering resultaten beleid college (€ 25.000 ten gunste van algemene reserve)
Vanwege de nog te verwachten uitgaven kan dit budget met € 25.000 verlaagd worden. De kosten van dit budget worden gedekt uit de algemene reserve. Verlaging van het budget betekent dat er minder onttrokken hoeft te worden uit de algemene reserve.

Meicirculaire 2019 (inclusief schrappen stelpost BCF) (€ 2.616.000 nadeel, waarvan € 1.032.000 ten laste van algemene risico-reserve)
We hebben u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomst van de meicirculaire 2019. Dit is voor 2019 verwerkt in deze bestuursrapportage.
Het nadeel van de meicirculaire 2019 (€ 804.309) komt met name door een negatieve acres ontwikkeling en door de afrekening 2018 van het plafond van het BTW-compensatiefonds.
Het overige nadeel wordt verklaard door het schrappen van de stelpost van het BTW-compensatiefonds conform de richtlijnen van de provinciaal toezichthouder. Deze stelpost is in 2019 € 1,812 miljoen. Voorgesteld wordt om conform raadsinformatiebrief € 1,032 miljoen ten laste te brengen van de algemene risico-reserve en het overige bedrag (€ 780.185) als nadeel te verwerken in deze bestuursrapportage.

Stelpost onvoorzien
De hoogte van de post onvoorzien is na de 1e berap 2019 € 340.000. Het college heeft besloten om de kosten voor inzet van een projectleider en juridisch advies (in totaal € 75.000) voor vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus school ten laste van deze post te brengen. Daarnaast is besloten de kosten (€ 7.000) van de afbouw van een lokaal Edith Steinschool i.v.m. groei leerlingenaantallen te dekken uit deze post. De hoogte van de post onvoorzien is na de 2e berap 2019 € 258.000.

Wijziging dekking Krediet Digitaliseren documenten VTH en burgerlijke stand
In de kadernota 2019 zijn kredieten opgenomen voor het digitaliseren van documenten VTH (o.a. Bouwvergunningen, milieuvergunningen) en documenten burgerlijke stand, zodat deze documenten snel, eenduidig, plaats en tijd onafhankelijk te raadplegen zijn door zowel vergunningverleners, juristen, handhavers en adviseurs (ODBN). Als dekking voor het krediet 2019 € 255.000 is aangegeven de AGR-gelden bij het Werkvoorzieningschap Noord Oost Noord Brabant. Uit de aard van de kosten is gebleken dat deze deels niet door de AGR-gelden gedekt kunnen worden. We stellen voor de dekking voor 2019 te wijzigen in € 180.000 uit de algemene risicoreserve en € 75.000 uit de AGR-gelden.

Financiële afwijkingen programma 0 < € 20.000 (€ 1.000 nadeel)

ga terug