2e BERAP 2019

Gezondheid

Gezondheid

Ambitie

De programmalijn gezondheid heeft als ambitie dat de inwoners van Meierijstad in een gezonde leefomgeving kunnen leven. We willen de achterstanden in gezondheid verkleinen. We willen meer gewicht toekennen aan het belang van gezondheid. Daarbij willen we vooral ook de samenwerking met andere terreinen (sociaal domein, ruimte e.d.) opzoeken. Deze samenwerking is noodzakelijk om tot echte verbeteringen te komen.

Activiteiten

Begroting 2019

In 2018 heeft de gemeenteraad de Nota Positief Gezondheidsbeleid vastgesteld.
In 2018 wordt op basis van de speerpunten uit de nota het uitvoeringsprogramma opgesteld en aan de raad voorgelegd. De raad wordt betrokken bij prioritering van de speerpunten. Concrete invulling hiervan volgt in 2019 en opvolgende jaren.

We zijn in 2018 gestart met de samenleving en stakeholders te verleiden tot gezond gedrag, gezonde keuzes en een gezondere leefstijl. In 2019 wordt dit gecontinueerd.

We maken een sociale kaart van Meierijstad.

We gaan bouwen aan een Netwerk Positieve Gezondheid (een netwerk waarin het gedachtengoed van positieve gezondheid wordt uitgedragen en uitgebouwd).

Er komt structureel overleg met de huisartsen uit Meierijstad.

We gaan de verbinding intensiveren tussen eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties/sociale wijkteams.

Verder is Meierijstad:
- een JOGG-gemeente. JOGG is gericht op het stimuleren van een gezonde levensstijl onder jongeren. We blijven ons hier in 2019 voor inzetten;
- een GIDS-gemeente (‘Gezond In De Stad’). Een GIDS-gemeente is gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen. In 2019 blijven we ons hiervoor inzetten.

Toelichting bestuursrapportage

We liggen voor het grootste deel op koers. Het uitvoeringsplan wordt uitgevoerd. Projecten worden opgezet of geslaagde projecten uit 2018 krijgen een vervolg in 2019. Hierbij is prioriteit gegeven aan bepaalde onderwerpen, waarop we ons gaan focussen: eenzaamheid, gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen, alcohol, roken, fysieke omgeving. Er zijn voorbereidingen getroffen voor onderzoek naar een sociale kaart, dat in de 2e helft 2019 plaats vindt.

Er is een structureel overleg met huisartsengroep (Hagro) Veghel, Erp en Boekel. Richting de huisartsen van Sint-Oedenrode en Schijndel hebben we aangegeven dat we het structureel overleg weer op willen gaan pakken. De huisartsen bespreken dit eerst intern.. Om het netwerk positieve gezondheid op te zetten, is de intentie om aan te sluiten bij een al bestaand netwerk.

ga terug