2e BERAP 2019

Voortgang Vervangingsinvesteringen

Voortgang Vervangingsinvesteringen

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. De letters hebben de volgende betekenis: V (voorbereiding), U (uitvoering) en A (afronding).
Om de financiële voortgang te duiden is het totaal beschikbaar gestelde krediet opgenomen en de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2019.
In de kolom “€” is met symbolen aangegeven of op dit moment de verwachting is dat de investering gedaan kan worden met het beschikbaar gestelde krediet (groene vink) of dat dit niet het geval is (rood kruis).
De investeringen met een rood kruis zijn voorzien van een toelichting als de afwijking > 20% t.o.v. beschikbaar gesteld krediet met een minimum van € 20.000. Dit is conform de financiële verordening Meierijstad.
We laten in onderstaande tabel de voortgang van vervangingsinvesteringen zien per projectfase en per jaar van beschikbaar stellen. Dit betekent dat sommige soorten vervangingsinvesteringen (o.a. machines) op meer dan één regel voorkomen.

Vervangingsinvesteringen

Besluit *)

Totaal
krediet

Uitgaven t/m 2019

Project-fase

Vervoermiddelen 

2018

407

0

 

V

Vrachtwagen *1

2018

225

296

 

U

Vervoermiddelen 

2018

35

0

 

A

Vervoermiddelen 

2019

616

0

 

V

Machines

2015

162

0

 

V

Machines

2018

165

93

 

V

Machines

2018

93

0

 

U

Machines

2019

247

41

 

V

Machines

2019

30

11

 

A

Toegangscontrolesysteem werf SO-S

2019

35

0

 

V

Verkeersregelinstallaties VRI's

2019

380

0

 

V

Natuurtuin 't Bundertje

2019

525

33

 

V

Toplaag kunstgras VV Avanti *2

2018

255

305

A

Toplaag kunstgras VV WEC *2

2018

255

305

 

A

Aanbrengen hekwerk sportpark PWA

2018

43

28

 

U

Beregeningsinstallatie sportpark PWA

2018

50

43

 

A

Beregeningsinstallatie sportpark SCMH

2018

26

44

 

A

Toplaag kunstgras vv Schijndel

2019

421

13

 

V

Terreinuitrusting div. sportpark

2019

123

50

 

U

Sportinventaris Dioscuren (gedeeltelijk)

2019

40

0

 

V

Totaal

4.133

1.262

Toelichting:

*1 Verhogen van het krediet voor vervanging vrachtwagen
Bij de aanbesteding van de nieuwe vrachtwagen is uitgegaan van de eisen die gelden voor de toekomstige buitendienst in Meierijstad. Daarnaast is de inruilwaarde verrekend met het investeringsbedrag (€ 41.000). Dit is financieel technisch niet mogelijk. Het incidentele voordeel van de inruilwaarde komt ten gunste van het rekeningresultaat 2019. Samen leidt dit tot een overschrijding van het oorspronkelijke investeringsbedrag (€ 225.000) met € 90.000. Wij stellen voor het krediet te verhogen met € 90.000.

*2 Toplaag kunstgras VV Avanti en VV WEC
Extra kosten (€ 59.000) van aanleg kunstgrasveld vv Avanti en vv WEC vanwege gebruik andersoortig materialen. Dit omdat gangbare materiaal (instrooien met rubberkorrels) vanwege gezondheidsrisico's en milieueffecten minder wenselijk is. Extra kosten vanwege een beregeningsinstallatie om de constructieve en speltechnische eigenschappen van het nieuwe kunstgrasveld te verbeteren. Wij stellen voor beide kredieten te verhogen met € 59.000.

ga terug