2e BERAP 2019

Voorstel

Datum raadsvergadering
10 oktober 2019

Samenvatting
De berap 2019 is een voortgangsrapportage op de activiteiten van de programmabegroting 2019 volgens een stoplichtenmodel. Daarnaast zijn financiële afwijkingen op de gemeentebegroting 2019 opgenomen met een toelichting voor afwijkingen > € 20.000.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
De 2e berap 2019 is een voortgangsrapportage van de programmabegroting 2019.

Behandeling in commissie
3 oktober 2019

Ontwerpbesluit gemeenteraad

  1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2019
  2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2019 conform de 2e bestuursrapportage 2019
  3. Beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten conform de 2e bestuursrapportage 2019
  4. Opheffen van de bestemmingsreserve openbare verlichting
  5. Instemmen met de afspraken en bevoegdheden tot budgetoverheveling naar het nieuwe begrotingsjaar
ga terug