2e BERAP 2019

0 Bestuur en ondersteuning

Wat gaan we daar voor doen?

Wat gaan we daar voor doen?

0.1   Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.

We ontwikkelen het Persoonlijk Internet Portaal (PIP) ‘Mijn Meierijstad’ door, om onze inwoners van dienst te zijn op het moment dat contact met de overheid hen het beste uitkomt.

Toelichting:

De eerste dienst via de Persoonlijke Internetpagina is inmiddels beschikbaar: Met een pilot die plaats vond in het kader van de digitalisering Sociaal Domein in combinatie met de Persoonlijke Internet Pagina (PIP)/Mijn Meierijstad, hebben een aantal uitkeringscliënten hun loonstrook of arbeidscontract via een e-formulier ingestuurd.

De ambitie is om het gehele papieren wijzigingsformulier ook via e-formulieren beschikbaar te maken en dit voor alle uitkeringsklanten beschikbaar te stellen. Daarvoor moet er meer gebeuren. Naast het digitale kanaal blijven wij natuurlijk aandacht hebben voor mensen die behoefte houden aan persoonlijke aandacht en ondersteuning.

We gaan op verschillende onderdelen de dienstverlening in de hele organisatie meten. Dit doen we door klantonderzoeken, klantreizen en door deel te nemen aan landelijke benchmarks.

Toelichting:

  • Er zijn twee telefoononderzoeken uitgevoerd. Een O en 1 meting.. Aan de verbeterplannen n.a.v. de 1-meting wordt op dit moment gewerkt. In 2020 volgt een nieuwe organisatiebrede meting naar telefonische bereikbaarheid.
  • Met het project ' investeren in klantbeleving' bellen we klanten om feedback op te halen over een aantal processen met als doel de processen te verbeteren met input van de klant. Vanaf het laatste kwartaal van 2019 gaan we via smileys ook de klantbeleving op de website meten.
  • De eerste twee klantreizen in Meierijstad zijn ingezet op het proces Meldingen Openbare Ruimte (MOR). De interviews met klanten over het proces vinden plaats in juni en juli. De resultaten van de landelijke benchmarkt vensters voor dienstverlening zijn ingevoerd. Er vindt nog een verfijning plaats van de ingevoerde gegevens. Nadat ook andere gemeenten hun informatie hebben aangeleverd kunnen we gaan vergelijken.
  • Om onze inwoners en ondernemers nog meer welkom te laten voelen zetten we per 1 oktober in op de rol van gastvrouw/gastheer in het dienstverleningscentrum die wordt uitgevoerd door medewerkers van het KCC.

Het project ‘Klare taal’ loopt door in 2019. De meest gebruikte brieven zijn gescreend, herschreven en door het lezerspanel getoetst. We geven een vervolg aan de trainingen ‘Klare taal’. Deze training maakt onderdeel uit van het verplichte opleidingsprogramma voor onze medewerkers.

Toelichting:

In 2019 zijn of worden 127 collega's getraind in het schrijven van brieven en mails in klare taal. Daarnaast volgden 70 collega's de training 'Schrijven van Adviezen'. Verder is er één training 'Klare Taal voor juristen' gegeven.
Het lezerspanel beoordeelt met enige regelmaat brieven van de gemeente op het gebruik van klare taal.
De trainingen Klare Taal brieven en mails en Klare Taal adviezen worden in 2020 voortgezet. Naarmate meer collega’s de trainingen gevolgd hebben wordt het makkelijker om elkaar aan te spreken op het schrijven in klare taal. Daarnaast worden er per werkatelier voorbeeldbrieven gebruikt die herschreven zijn in Klare Taal, zodat de collega's van het werkatelier zelf hun brieven aanpassen naar Klare taal.

We gaan bij klachtbehandeling bezien in welke gevallen het mogelijk is dat klager en beklaagde de klacht rechtstreeks met elkaar bespreken.

Toelichting:

Met name bij minder zwaarwegende klachten kan het soms zinvol zijn voor het herstel van een relatie dat een klager en een beklaagde proberen er samen uit te komen. We leggen daarom  in de interne werkwijze vast dat de klachtbehandelaar (leidinggevende)  in die gevallen onderzoekt of klager en beklaagde willen proberen er samen uit te komen. Als dezen daarmee instemmen en de  klachtbehandelaar op de achtergrond beschikbaar blijft voldoen we aan de eis van de Nationale Ombudsman dat een klacht altijd wordt behandeld door een persoon die niet bij de beklaagde gedraging is betrokken.

We willen in de tweede helft van 2018 een ‘raad van verbeelding’ instellen. We vragen deze strategische denkgroep met ons mee te denken over toekomstig Meierijstad, over kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de periode 2020 – 2050. Als resultaat stellen wij ons een “Inspiratieboek Meierijstad 2050” voor, dat eind 2019 voor een presentatie gereed is.

Toelichting:

Maandag 24 juni 2019 is tijdens de startbijeenkomst de Raad van Verbeelding (RvV) geïnstalleerd. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het proces en de samenstelling RvV.

We evalueren begin 2019 de pilotfase van het burgerinnovatiefonds. Inwoners van Meierijstad met initiatieven die gericht zijn op sociale of technische innovatie en/of een bijdrage leveren aan de participatie in een wijk of dorp kunnen in 2019 een beroep doen op een bijdrage uit het burgerinnovatiefonds.

Toelichting:

In de eerste helft van 2019 zijn er 5  aanvragen gedaan voor het burgerinnovatiefonds. Waarvan 1 aanvraag is doorverwezen, 1 is afgewezen en 3 zijn gehonoreerd. Omdat het vermoeden er is dat er zeker meer inwoners zijn met initiatieven op gebied van innovatie en participatie hebben we de hulp ingeroepen van kinderen in groep 8 uit 3 verschillende klassen. Onder begeleiding van adviesbureau ConsultingKids komen we tot nieuwe activiteiten die eraan bijdragen dat er meer bekendheid is over het fonds in de samenleving.

Begin 2019 worden de resultaten van de leefbaarheidsmonitor, dat in het najaar 2018 plaats vindt, opgeleverd. Op basis hiervan gaan wij een aantal focuspunten leefbaarheid opstellen. Wij zullen in de loop van 2019 op verschillende manieren concrete invulling geven aan deze punten. Wij betrekken ervaringsdeskundigen (zoals dorps- en wijkraden) en professionele experts.

Toelichting:

In de eerste helft wordt de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor ontwikkeld. In het najaar wordt deze uitgevoerd en opgeleverd. Op basis hiervan gaan wij een aantal focuspunten leefbaarheid opstellen. Wij zullen in de loop van 2020 op verschillende manieren concrete invulling geven aan deze punten. Wij betrekken ervaringsdeskundigen (zoals dorps- en wijkraden) en professionele experts.

0.2    De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

We investeren in ons netwerk en relaties die een bijdrage kunnen leveren aan onze ambities binnen de MvM. Daarvoor brengen we in kaart welke kansrijke en toonaangevende evenementen, bijeenkomsten of gelegenheden er jaarlijks zijn, binnen en buiten Meierijstad. Ook brengen we ons netwerk in kaart. Op basis van een jaaroverzicht/programma nodigen we de juiste relaties uit op een vooraf afgewogen moment. Ook kijken we waar relevante kansen liggen elders, waar onze bestuurders kunnen deelnemen om ons netwerk - dat een bijdrage kan leveren aan onze ambities - te versterken.

Toelichting:

De bestuurders van Meierijstad hebben bestuurlijke posities in regionale en landelijke netwerken en samenwerkingsverbanden ingenomen. De VNG-commissie Financiën is hier een voorbeeld van. Wij zijn ook lid geworden van Nieuwspoort te Den Haag.
Verder hebben wij een dynamisch jaarprogramma 2019 vastgesteld. Onderwerpen op het jaarprogramma 2019 zijn onder meer Paaspop, inspiratiebezoek Ministerie van BZK, 75 jaar bevrijding, TedX enz.

Om ons netwerk buiten Meierijstad op te kunnen bouwen is het nodig dat men elkaar binnen Meierijstad weet te vinden en samenwerkt. Tijdens de fusieperiode werden er goede initiatieven genomen en gefaciliteerd die zorgen voor de verbondenheid binnen de dertien kernen van Meierijstad. Om initiatieven van inwoners aan te jagen stellen we een budget beschikbaar waar (o.b.v. vooraf opgestelde criteria) een beroep op kan worden gedaan. Het moet in ieder geval een bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking binnen Meierijstad.

Toelichting:

De communicatie over dit budget is opgestart. Inwoners kunnen tot het einde van het jaar een beroep doen op dit budget, mits het binnen de criteria valt.

We geven het city marketingbeleid vorm door het ontwikkelen van een kenmerkend en onderscheidend profiel. We willen meer naamsbekendheid genereren voor de gemeente.

Toelichting:

Het citymarketingbeleid heeft inhoud en vorm gekregen. Er is een onderscheidend en kenmerkend profiel. Er zijn ook marketingmiddelen ontwikkeld. Van belang is nu om deze uit te rollen en de campagne zichtbaar te maken.

We staan uitgebreid stil bij de viering & herdenking van 75 jaar bevrijding en Operation Market Garden. In onze kernen besteden we aandacht aan de indrukwekkende gebeurtenissen die zich in onze gemeente hebben afgespeeld. Zowel jong als oud zijn hierbij betrokken. Dit gebeurt samen met de Stichting Operation Market Garden en diverse plaatselijke organisaties waarbij Meierijstad het hart vormt van deze operatie.

Toelichting:

Samen met partners en stakeholders is een uitgebreid programma tot stand gekomen. De inhoud hiervan is te vinden op www.meierijstadherdenkt.nl

We gaan aan de slag met de voorbereiding en organisatie van de Landschapstriënnale 2020.

Toelichting:

In 2020 zijn we gastregio voor de Landschapstriënnale 2020. Door dit evenement komen Meierijstad en haar landschappen in het buitengebied positief in beeld. Inmiddels zijn we aan de slag met de voorbereiding en organisatie ervan.

De gemeente Meierijstad en de Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta organiseren in september 2020 op een locatie in Meierijstad het Living Lab ‘Brabantse Beekdalen’ als onderdeel van de Landschapstriënnale 2020. De gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel zijn kartrekker, waarbij Meierijstad fungeert als eerste aanspreekpunt.

Hiervoor is een projectgroep ingericht die de eerste ideeën en mogelijkheden voor samenwerking tussen de vier partners in een concept projectplan heeft uitgewerkt en ter instemming voorgelegd aan de landelijke organisatie LT2020. In de 2e helft 2019 gaan we aan de slag met het verder uitwerken van het project.

De programmalijn Organisatieontwikkeling richt zich in 2019 op het ontwikkelen van de ‘Meierijstadse manier van werken’. Dit doen we onder andere door het verder uitwerken van de kernwaarden in houding en gedrag, het trainen van medewerkers in elkaar aanspreken op gemaakte afspraken en activiteiten die een bijdrage leveren aan het van buiten naar binnen denken. Hiervoor zijn in 2018 de Ynnovators opgeleid en zij gaan deze processen begeleiden.

Toelichting:

De "Meierijstadse manier van werken" krijgt steeds meer vorm. Afgelopen periode is de interne campagne "Wat draag jij bij?" gelanceerd. Deze campagne draagt bij aan de bewustwording en activatie van de kernwaarden. In 2019 staan de kernwaarden klantgericht en vertrouwen centraal. Vanuit opleiding en ontwikkeling hebben medewerkers deelgenomen aan verschillende trainingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.  Daarnaast zijn we bezig met het verder professionaliseren van de opleidingsmogelijkheden.
In mei heeft de jaarlijkse organisatiedag voor medewerkers plaatsgevonden. Dit jaar vanuit het thema klantgericht - dienstverlening - participatie. Verder zijn diverse activiteiten ingezet voor de doorontwikkeling naar zelforganiserende teams, strategisch personeelsbeleid, procesmatig werken en is gestart met een evaluatie van de werkomgeving.

We gaan aan de slag met het creëren van een werkomgeving waarbij leren en experimenteren wordt gewaardeerd. Inwoners van Meierijstad moedigen wij aan om samen met de gemeente te komen tot vernieuwingen. Dit kan onder andere met de inzet van het burgerinnovatiefonds.

Toelichting:

In 2019 is in opdracht van de fractievoorzitters samen met de griffier een notitie gemaakt waarbij de raad van het laatste naar het eerste woord komt. Dit gebeurt in zogenaamde startgesprekken over het (beleids) participatieproces voorafgaand aan de start van (complexe) vraagstukken. Afgesproken is dat in 2019 met 4 startgesprekken als pilot wordt gestart. Het eerste startgesprek vindt op 5 september 2019 plaats.
Voor het onderzoek van Berenschot over Participatie en het creëren van publieke waarde hebben naast het interviewen van casushouders ook 2 bijeenkomsten plaatsgevonden; een bijeenkomst met de organisatie en een bijeenkomst met raadsleden. Het startgesprek en het onderzoek maken onderdeel uit van het traject Participeren en leren. Adviezen uit het onderzoek en de ervaringen van de startgesprekken zijn in de tweede helft van 2019 input voor het creëren van een werkomgeving rondom participeren en leren.

0.3   We zorgen voor optimaal vastgoedbeheer en maken slimme combinaties tussen behoefte aan ruimte en leegstand van onze gebouwen.

We screenen periodiek de vastgoedportefeuille aan de hand van het integraal vastgoedbeleid en het (Duurzaam) Meerjarig Onderhoudsplan ((D)MJOP).  Op basis van deze screening wordt een advies gemaakt voor het aanhouden of afstoten van gemeentelijke gebouwen.

Toelichting:

Nadat de verhuurmodule (uitbreiding op het softwarepakket Ultimo) operationeel is, wordt een start gemaakt met de screening van de vastgoedportefeuille volgens de Balanced Score Card-methode op meerdere prestatievelden, zoals o.a.: financieel rendement, bezettingsgraad, bouwkundige en installatietechnische onderhoudsstaat en maatschappelijk rendement.
Aan de hand van de totaalscore van een gebouw op de prestatievelden wordt er voor dat gebouw een advies voorgelegd aan het bestuur ter besluitvorming.

Er is een vertraging ontstaan in de implementatie van de verhuurmodule van Ultimo ten gevolge van de verouderde versie die binnen Meierijstad wordt gebruikt en die moet worden geüpdatet. De definitieve live-gang van de verhuurmodule staat nu gepland voor 1 januari 2020.

Dit houdt tevens in dat er dan pas kan worden gestart met het geautomatiseerd screenen volgens de Balanced Score Card-methode. Indien hieraan momenteel behoefte is c.q. om wordt gevraagd voor een gebouw kan de screening op de voornoemde prestatievelden te allen tijde "handmatig" worden uitgevoerd en een advies / toekomstperspectief worden opgesteld.

Om te komen tot een optimale bezetting van ruimten in maatschappelijk vastgoed ontwikkelen we een makelaarsfunctie om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Toelichting:

Ten gevolge van de opgelopen vertraging bij de implementatie van de Verhuurmodule voor gemeentelijk vastgoed (uitbreiding van softwarepakket Ultimo) wordt de ontwikkeling van de makelaarsfunctie ook vertraagd. De vertraging in het implementatietraject is veroorzaakt door een software-update van de "verouderde" versie van Ultimo die al operationeel was binnen Meierijstad. De update wordt momenteel voorbereid door de leverancier Ultimo Solutions en na de zomervakantie wordt de lopende Ultimo-versie geüpdatet. Vervolgens worden de benodigde koppelingen tussen de diverse applicaties tot stand gebracht en de Verhuurmodule verder geoperationaliseerd. De werkateliers Vastgoed en Grondzaken streven er na om per 01/01/2020 te kunnen werken met de Verhuurmodule en verder te kunnen met de ontwikkeling van de makelaarsfunctie.

We gaan de in de nota vastgoedbeleid opgenomen verduurzamingsmaatregelen bij het gemeentelijk vastgoed fasegewijs uitvoeren. De verduurzaming heeft zowel betrekking op bestaande gebouwen als op nieuw te realiseren gebouwen.

Toelichting:

Met de gefaseerde uitvoering van de in de Kadernota Vastgoed benoemde verduurzamingsmaatregelen voor gemeentelijk vastgoed is inmiddels een start gemaakt. Dit geldt met name voor de verduurzamingsmaatregelen op natuurlijke vervangingsmomenten binnen het planmatig meerjaren onderhoud conform DMOP zoals in december 2018 door de raad vastgesteld.

0.4   We willen de gemiddelde belastingdruk zo min mogelijk laten toenemen. Belastingen worden wel trendmatig aangepast (CBS indexering).

We harmoniseren de afvalinzameling voor huishoudens vanaf 2019.  De nieuwe systematiek moet inwoners gaan helpen nog meer afval te scheiden. Hiermee creëren we minder restafval en dragen we bij aan een circulaire economie.

Toelichting:

Met ingang van belastingjaar 2019 is de afvalstoffenheffing voor particuliere huishoudens volledig geharmoniseerd. Er is sprake van één vastrecht per huishouden en van tariefdifferentiatie (op basis van ledigingfrequentie en het volume van de afvalcontainer) voor het restafval (grijze container). Voor de groene container (GFT) geldt een 0-tarief.

We harmoniseren de toeristenbelasting (gemeentebrede afschaffing of invoering) per 1 januari 2019 afhankelijk van het raadsbesluit hierover van september 2018.

Toelichting:

Met ingang van belastingjaar 2019 wordt er binnen de gehele gemeente Meierijstad toeristenbelasting (belasting voor het beroeps- of bedrijfsmatig aanbieden van nachtverblijf) geheven, Dit zowel bij nachtverblijf van recreanten als van arbeidsmigranten.

ga terug