2e BERAP 2019

Inleiding

In het kader van risicobeheersing is afgesproken dat we grote projecten meer gericht volgen en dat we meer rapporteren over de voortgang.Onder grote projecten verstaan wij niet de projecten in het kader van de grondexploitatie. Deze projecten worden al binnen de grondexploitatie voldoende gevolgd. Wij hebben het hier over alle overige projecten die aan minimaal 2 van de onderstaande indicatoren voldoen:

 • Financiële omvang van tenminste € 2,0 miljoen euro (bruto, zonder saldering van bijdrage(n) derden)
 • Grote impact op gemeentelijke bedrijfsvoering
 • Grote impact op de samenleving
 • Lange doorlooptijd
 • Betrokkenheid meerdere externe partijen
 • Politieke en bestuurlijke gevoeligheid
 • Toepassing nieuwe technologieën of financieringsconstructies
 • Substantiële gemeentelijke verantwoordelijkheid
 • Organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces

In de rapportage over deze grote projecten geven we aan:

 • in welke fase het project zich bevindt
 • of de voortgang volgens planning verloopt
 • hoe het project financieel verloopt
 • of zich wijzigingen in de inhoud (scope) van het project hebben voorgedaan en
 • wat de risico inschatting is van het project

De voortgang van het project qua inhoud en financieel geven we aan met de volgende symbolen:

Het betreft een uitleg van de gebruikte symbolen. Groen met vinkje is Gerealiseerd of loopt volgens planning. Geel met uitroepteken is Deels gerealiseerd. Rood met kruisje is Niet Gerealiseerd.


De nu aan u voorgelegde rapportage is de 1e rapportage op dit gebied. Het is nog wat ‘aftasten’ welke informatie minimaal nodig is voor uw controlerende en (bij)sturende taak. Wat dit betreft is de rapportage nog in ontwikkeling en wordt op onderdelen aangepast indien nodig. Bij de voorbesprekingen hebben wij in ieder geval aangegeven meer inzicht te willen hebben in de financiële voortgang van de projecten. De volgende rapportage wordt dan ook op dit gebied aangepast. en geeft in het vervolg ook minimaal informatie. over de al gerealiseerde uitgaven zoals aangegeven bij het project ‘Andere verkeersoplossingen ZOE’. Vanaf de volgende rapportage wordt deze informatie bij alle projecten opgenomen.