2e BERAP 2019

Voortgang investeringen

Voortgang investeringen

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. De letters hebben de volgende betekenis: V (voorbereiding), U (uitvoering) en A (afronding).
Om de financiële voortgang te duiden is het totaal beschikbaar gestelde krediet opgenomen en de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2019.
In de kolom “€” is met symbolen aangegeven of op dit moment de verwachting is dat de investering gedaan kan worden met het beschikbaar gestelde krediet (groene vink) of dat dit niet het geval is (rood kruis).
De investeringen met een rood kruis zijn voorzien van een toelichting als de afwijking > 20% t.o.v. beschikbaar gesteld krediet met een minimum van € 20.000. Dit is conform de financiële verordening Meierijstad.

We hebben de investeringen als volgt onderverdeeld:

Investeringen
We activeren de uitgaven van deze kredieten en jaarlijks vindt afschrijving plaats. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn opgenomen in de gemeentebegroting.

Investeringen in riolering
De uitgaven van de kredieten van het VGRP++ (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) worden ook geactiveerd.

 

(Bedragen x € 1.000)

Investeringen

Besluit)

Totaal krediet

Uitgaven t/m 2019

€ 

Project-fase

Bestuur en ondersteuning

Uitwerking beleidsplan GEO informatie

2016

       172

         139

 

A

Distributie en meldingenvoorziening basisregistratie

2016

        116

          94

 

A

Migratie sociaal domein

2016

       354

        340

 

A

Verkenning gemeentelijk vastgoed

2016

       50

          35

 

A

Opname en invoering tbv MJOP

2018

        35

           7

 

U

Actualiseren MJOP

2018

      150

         113

 

U

ICT Meierijstad: Telefonie

2016

        75

         28

 

U

Vervangen oude DMS-en

2019

      150

          -  

 

V

Veiligheid

Politiebureau Stadhuisplein

2019

      850

       850

 

A

Verkeer Vervoer en Waterstaat

Fiets-/wandelpad Bobbenagelseweg

2016

       471

        478

 

A

Aanleg carpoolplaats Noordelijke Randweg

2016

       146

        129

 

A

Vervanging bruggen Erp en Keldonk

2016

      638

       580

 

A

Vervanging bruggen Gazellepad +Veerstraat

2017

      460

          71

 

V

Reconstructie Hoogstraat

2016

       196

        201

 

A

Aanpassing kruising Structuurweg-Wijbosscheweg

2016

   2.028

     2.027

 

A

Herinrichting H.Bolsiuslaan,Schaepmanl+Elsen

2017

     1.310

      1.021

 

A

Fietspaden Populierenlaan te Veghel

2019

      665

        342

 

U

Aanvullende maatregelen doorgaand (vracht)verkeer

2018

      150

          45

 

U

Passantenhaven kades verbeteren

2016

      350

        251

 

A

Hoogwaardig openbaar vervoer

2016

    1.580

     1.400

 

A

Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes

2017

      100

          15

 

U

Aanleg HOV-halte Sint Oedenrode

2016

       277

        229

 

U

Vervanging civiele kunstwerken (voorbereiding)

2019

      120

           7

 

V

Uniformering verkeersmaatregelen

2019

        30

          -  

 

V

Onderwijs

Inrichting terrein basisschool Nijnsel

2016

       175

          -  

 

V

Uitbreiding basisschool Ieme (voorbereiding)

2019

      100

          -  

 

V

Sport, cultuur en recreatie

Voorbereiding herlocatie overdekt zwembad

2016

       50

          38

 

A

Huisvesting/materialen turnvereniging Educa

2016

       159

          -  

 

V

Kassasysteem/toegangscontrole binnensport

2017

      150

          94

 

U

Verduurzaming sporthal de Dioscuren

2018

      270

        263

 

A

Aanpassingen sportpark de Neul

2018

  2.000

       1.914

 

A

Realisatie theatertechniek en inventaris Noordkade

2017

    2.810

      2.635

 

A

Realisatie inventaris theater Noordkade

2017

       618

        618

 

A

Nieuwe Podiumzaal `t Spectrum

2017

    2.807

      2.798

 

A

Aanpassing Julianapark tbv evenementen

2017

       182

        170

 

A

Investeringen Ruimte voor de Aa

2016

      365

          -  

 

A

Wijkverbetering Busselbunders

2016

      240

         171

 

V

Ontwikkelen/onderhouden fiets- en wandelpadennetwerk

2018

       60

         25

 

A

Natuurontwikkeling Eerdse Bergen

2016

        32

            1

 

A

Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel

2018

       162

           4

 

V

Aankoop grond natuurontwikkeling t Hurkske

2018

     1.265

       905

 

U

Aankoop gronden duits lijntje

2019

      495

           5

 

U

Aankoop grond recreatieve natuurontwikkeling t Hurkske

2019

     500

          -  

 

V

Ombouw  korfbalveld in natuurveld voetbal

2019

       60

          -  

 

V

Sportvelden en kleedaccomm MHC

2019

       173

        169

 

U

Sportvelden/ kleedacc VMHC Geel-Zwart

2019

      150

          -  

 

U

Kleedaccommodaties RKSV Rhode

2019

      275

          -  

 

U

(recreatieve) doorsteek van Bolckpad - A50

2019

      320

           3

 

V

Groenrenovaties (voorbereiding)

2019

        116

          -  

 

V

VHROSV

Aankoop i.k.v. waterberging en natuurontwikkeling

2017

       163

        166

 

A

Totaal

24.170

18.380

(Bedragen x € 1.000)

Investeringen in riolering (VGRP++)

Besluit *)

Totaal

Netto-uitgaven

Project-fase

krediet

t/m 2019

Groot onderhoud rioleringen 2016

2016

      293

          75

 

U

Groot onderhoud rioleringen 2017

2017

     403

            3

 

U

Verv. riolering Koolenkampen fase 1+2 OPR 2016

2016

    1.405

        1.371

 

A

Uitv. Schaepmanlaan/PvdElzenstraat

2016

      754

        365

 

A

Aanp.riool/maaiveld ter voorkoming wateroverlast

2016

       25

           5

 

U

Maatregelen De Dubbelen 1+2 nav Herberekening

2017

      110

           9

 

V

Verv.riolering+afkoppelen verharding weg door Erp

2017

  2..700

           13

 

V

Afkoppelmaatregelen Rembrandtlaan

2017

     300

            1

 

V

Maatregelen riolering Erp-Oost

2017

    200

           6

 

V

Verplaatsen+vernieuwing gemaal Nederboekt

2017

       60

          -  

 

U

Hemelwaterverbeteing Kienehoef

2017

      534

         132

 

U

Hemelwaterverwerking Dommelrode

2017

  2.200

         152

 

V

Maatregelen afwatering Capellevelt

2017

     100

          57

 

A

Aanpassing vrijverval riolering 2017

2017

    2.551

       1.867

 

A

Rioolgemalen elektro-mechanisch 2017

2017

      515

         351

 

A

Drukriolering elektro-mechanisch 2017

2017

     285

            1

 

V

Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018

2018

     1.146

          -  

 

V

Aanpassing vrijverval riolering 2018

2018

   3.604

          -  

 

V

Rioolgemalen elektro-mechanisch 2018

2018

    1.408

        385

 

A

Drukriolering elektro-mechanisch 2018

2018

      232

            1

 

V

Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal

2018

     100

            3

 

V

BRP maatregelen Schijndel 2018

2018

       75

           2

 

V

Randvoorziening elektro-mechanisch 2018

2018

      110

         112

 

A

Communiceren + maatregelen foutieve hemelwateraansluiting

2018

       20

          -  

 

A

Controle ontbrekende b.o.b.'s in beheerbestand

2018

       25

          -  

 

A

Ruimte voor de Aa

2018

       20

           2

 

A

Aanleg meetnet vrijvervalriool (stelselmetingen)

2018

       75

            1

 

V

Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad

2018

       30

            3

 

V

Opstellen beheerplan rioleringsvoorzieningen

2018

       30

           5

 

V

Onderzoek locaties ombouw VGS naar GS

2019

       10

          -  

 

V

Afkoppelen centrum e.o. Sint-Oedenrode

2019

     300

           5

 

V

19.620

4.927

Toelichting
In 2019 zullen diverse projecten uit 2017 en 2018 in combinatie met de geplande werkzaamheden in 2019 worden uitgevoerd. Daarnaast worden enkele projecten (zoals maatregelen riolering Erp-Oost, hemelwaterverwerking Dommelrode en Kienehoef en (deels) aanpassingen vrijverval riolering 2019) pas later opgepakt omdat integrale afstemming met andere werkzaamheden dit noodzakelijk/wenselijk maakt. Verder blijken er enkele projecten (met name renovatie rioolgemalen elektromechanisch) doorgeschoven te kunnen worden omdat na inspectie de kwaliteit nog voldoet en renovatie tot buiten planperiode van het VGRP++ kan opschuiven. De mogelijke financiële consequenties voor de rioolheffing zullen in het eerstvolgende op te stellen VGRP++ worden verwerkt.

ga terug