2e BERAP 2019

Veranderopgave sociaal domein

Veranderopgave sociaal domein

Ambitie

Meedoen en erbij horen
Onze droom is een samenleving die open staat voor iedereen en waar niemand buiten de boot valt. (inclusieve samenleving). Inwoners van Meierijstad doen zo lang mogelijk zelfstandig mee in de samenleving en bepalen zelf hoe ze hun leven inrichten. Daar horen de rechten en plichten bij die we in onze dagelijkse omgang met elkaar normaal vinden.

Ondersteuning die bij je past
De vraag van onze inwoners is leidend op het moment dat het meedoen en erbij horen niet (meer) lukt. Wij bieden dan passende ondersteuning die bij voorkeur lokaal is georganiseerd.

Duurzame relatie met partners, lokaal waar dat kan
We hebben een duurzame relatie met de vrijwilligers en gecontracteerde (of gesubsidieerde) partijen die de uitvoerende kracht zijn in wijken en dorpen. We ondersteunen lokale initiatieven die aansluiten bij de behoeften van inwoners.

Activiteiten

Begroting 2019

In 2018 is de Strategische Visie Sociaal Domein opgesteld. Deze wordt in het najaar van 2018 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

In het voorjaar 2019 leggen we een uitvoeringsplan ter vaststelling voor aan de raad op basis van de Strategische Visie Sociaal Domein, waarbij de vraag van de burger centraal staat. Dit plan geeft een verdere invulling aan de transformatie in het Sociaal Domein.

Vanaf de start van de gemeente Meierijstad zijn we aan de slag gegaan met de opgave om te komen tot een samenleving waar ieder de kans heeft om mee te doen. In 2019 en opvolgende jaren werken we hier verder aan. Ook is 2019 een belangrijk jaar waarin de ondersteuning aan inwoners en de relatie met partners worden omgevormd naar de vraag.

We gaan op basis van de vraag en behoefte van onze inwoners de preventieve en voorliggende voorzieningen verder uitbreiden.

We intensiveren de samenwerking met de partners inclusief afspraken over resultaten.

We gaan we in 2019 met een aantal projecten aan de slag o.a. integratie vergunninghouders, proeftuin Veghel en sluitende aanpak personen met verward gedrag

We gaan bewustwording realiseren over de inclusie gedachte, zowel binnen de ambtelijke organisatie als extern. Voor de komende jaren bereiden we samen met o.a. ervaringsdeskundigen een lokale inclusie agenda voor. We betrekken de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad bij de lokale inclusieve agenda.

We experimenteren lokaal met verschillende vrij toegankelijke inloopvoorzieningen voor kwetsbare mensen.

We ontwikkelen, met onze maatschappelijke partners zoals zorgaanbieders, adviesraad sociaal domein en welzijnspartijen, een (inkoop-)systematiek die de lokale aanpak en nieuwe oplossingen stimuleert. Wij sluiten hierbij aan op de strategische visie.

We geven verder vorm aan de lokale invulling van de kanteling in de WMO, ook binnen beschermd wonen, regionaal waar nodig, lokaal waar kan.

In 2019 voeren we het beleidsplan integraal preventief jeugdbeleid 0 tot en met 23 jaar uit. Hierin komen in ieder geval aan de orde "iedereen kan meedoen", voorkomen van (school)uitval, preventieve jeugdhulp en beperking instroom gespecialiseerde jeugdhulp, samenwerking ketenpartners, jeugdvoorzieningen en de relatie met andere domeinen zoals onderwijs, sport, cultuur en werk. We sluiten hiermee aan op de Strategische Visie Sociaal Domein.

Toelichting bestuursrapportage

In het voorjaar 2019 is het beleidskader Sociaal Domein door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is verdere invulling gegeven aan de transformatie in het Sociaal Domein. De focus zal nu komen te liggen op inclusie.

ga terug