2e BERAP 2019

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

In het programma Bestuur en organisatie is een bedrag voor onvoorzien opgenomen van € 350.000 per jaar. Het inzetten van deze post is een college-bevoegdheid. Het college rapporteert bij de bestuursrapportages en de jaarrekening over het verloop en aanwending van deze post.
Het college kan besluiten de post onvoorzien aan te wenden voor het dekken van incidentele tegenvallers in de exploitatie van bestaand beleid en ter dekking van lasten voor activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.

In 2019 is de post onvoorzien aangewend voor een totaalbedrag van € 91.655 voor de volgende incidentele budgetten:
- Eenmalige subsidie plaatsen AED's (1e berap 2019)
- Aanvullend budget voor inhuur projectleider en juridisch advies met betrekking tot nieuwbouw
  basisschool Petrus en Paulus. € 75.000.
- Afbouw lokaal klooster Zijtaart in verband met groei leerlingenaantal € 6.655.

Het resterende budget bedraagt € 258.345..

ga terug