2e BERAP 2019

Paragrafen

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Civiel technische kunstwerken
Beleid/beheer
In februari 2019 is de Beheerstrategie Civiele kunstwerken vastgesteld. Op basis hiervan en de richtlijnen van het CROW vindt dit jaar onderhoud en vervangingen plaats aan civieltechnische kunstwerken..

Kwaliteit
Het doel van deze maatregelen is het borgen van veiligheid voor gebruikers van de kunstwerken en het bereikbaar houden van de woon- en leefomgeving van inwoners en ondernemers..

Financiën
Voor het groot onderhoud van Civiele kunstwerken is februari 2019 een voorziening ingesteld. Hierin wordt jaarlijks een bedrag van € 189.000 gedoteerd. Daarnaast is in de begroting 2019 een investering van €1,2 miljoen voor de vervanging van bruggen gereserveerd, dit krediet moet nog definitief beschikbaar worden gesteld.

Onderhoud aanlegsteigers passantenhaven
Als gevolg van het fusietraject is een achterstand ontstaan in het onderhoud van de aanlegsteigers in de passantenhaven Veghel. Het benodigde onderhoud is voorjaar 2019 uitgevoerd.  Hierbij zijn de aanlegsteigers gerenoveerd en was de passantenhaven voor het nieuwe watersportseizoen in orde. De kosten hiervan zijn € 150.000 end deze worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken

Risico’s
Het onderhoud vindt plaats op basis van actuele inspecties waarmee tijdig maatregelen kunnen worden genomen om risico’s te verminderen en/of weg te nemen. Indien die maatregelen niet kunnen worden verricht, bestaat er een gerede kans dat de veiligheid bij gebruik en de bereikbaarheid van inwoners en ondernemers in gevaar komt.

Wegen (verhardingen)
Beleid / Beheer
In februari 2019 is de Beheerstrategie Verhardingen vastgesteld. Op basis hiervan wordt dit jaar onderhoud uitgevoerd aan verhardingen conform de richtlijnen van het CROW.

Kwaliteit
Aan de hand van een recente visuele inspectie van het areaal bleek dat er nog steeds sprake is van een achterstand in het onderhoud aan verhardingen. De beheerstrategie beoogt het wegwerken daarvan en het bereiken van een acceptabel kwaliteitsniveau (B). Hiervoor is een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld waarvoor jaarlijks uitvoeringsplannen worden gemaakt Daarnaast is voor de vervanging van wegen in juni 2019 een krediet van €4,5 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

Financiën
In februari 2019 is er door de Raad een voorziening groot onderhoud van verhardingen ingesteld, met een jaarlijkse storing van € 1.860.000. Daarbij werd verwacht dat in 2019 voor €784..868 aan onderhoud plaats zou vinden, echter inspecties hebben aangegeven dat onderhoud op meer plekken niet langer kan worden uitgesteld dus dit werk is naar voren gehaald. De extra kosten in 2019 bedragen € 704.000 wat wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud verhardingen wegen. De dotatie wordt niet gewijzigd.
Met de beheerstrategie is in februari 2019 tevens een voorziening achterstallig onderhoud ter hoogte van €1.620.601 ingesteld. Gezamenlijk wordt er dit jaar dus voor ongeveer 3,3 miljoen euro aan onderhoud wegen besteed. Een aantal grote werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het vervangen van de deklaag van de Liempdeseweg, Schootsedijk en De Hulst in Sint-Oedenrode en de Voorbolst in Erp.

Risico’s
Op basis van de inspecties is een actueel inzicht verkregen in de onderhoudstoestand van de wegen/verhardingen en de maatregelen die nodig zijn om risico’s te verminderen en/of weg te nemen. Indien die maatregelen niet kunnen worden getroffen, bestaat er een gerede kans dat de veiligheid van gebruikers in gevaar komt en de gemeente in toenemende mate aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade.

Openbare verlichting
Beleid / beheer
In oktober 2019 zal een nieuwe Beheerstrategie Openbare Verlichting aan de Raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Op basis daarvan wordt de komende jaren programmatisch onderhoud en vervangingen uitgevoerd. Hiermee gaat de openbare verlichting in de periode 2020 - 2030 voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Richtlijn voor Openbare Verlichting (NPR)  en de ambities van het regionaal overeengekomen Energieakkoord.

Financiën
Om bovenstaande doelstellingen te realiseren zullen in de Beheerstrategie voorstellen worden gedaan voor structurele onderhoudsbudgetten en jaarlijkse investeringen om masten en armaturen te vervangen. In de Begroting 2019 is reeds een investering van 1,8 miljoen gereserveerd, deze zal met het vaststellen van de Beheerstrategie beschikbaar worden gesteld.

Risico’s
Als de benodigde budgetten niet beschikbaar worden gesteld zal het achterstallig onderhoud en het aantal storingen in omvang toenemen en de hiervoor geschetste doelstellingen niet worden behaald.

Openbaar groen
Beleid / beheer
Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) is eind 2018 vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt de verdere uitwerking van het beheer in Integrale Gebiedsbeheerplannen (IGBP). Dit zal in oktober 2019 aan de Raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Daarna wordt het onderhoud uitgevoerd volgens het nieuwe beleid.

Kwaliteit
Het openbaar groen wordt momenteel per deelgebied onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau van de drie voormalige gemeenten. Na het opstellen van de Integrale Gebiedsbeheerplannen (IGBP) zullen de nieuwe afspraken leidend zijn voor het onderhoud.

Financiën
In de begroting is een bedrag van €1.161.000 gereserveerd voor groenrenovaties. In het najaar van 2019 zal hiervoor een lijst met renovatieprojecten aan de Raad worden gepresenteerd met de vraag het volledige krediet beschikbaar te stellen.

Regulier groenonderhoud wordt op basis van meerjarige contracten uitbesteed en betaald uit exploitatiebudgetten. Momenteel wordt door het college een voorstel uitgewerkt voor nieuwe beheerafspraken met in acht neming van voorgenomen bezuinigingen. Het resultaat hiervan zal in de begroting 2020 aan de raad worden voorgelegd.

Risico’s
In het kader van het IBOR hebben belangenorganisaties aangegeven dat de huidige ambities en het huidige onderhoudsniveau te laag zijn. Hogere ambities zullen hogere kosten tot gevolg hebben. Pas na de verdere uitwerking van de IGBP zal dit duidelijk worden. Daarnaast is er een risico dat de aantrekkende economie en een krappe arbeidsmarkt prijsstijgingen tot gevolg zullen hebben.

ga terug