2e BERAP 2019

Veranderopgave omgevingswet

Veranderopgave omgevingswet

Ambitie

De Omgevingswet treedt in werking in 2021. De Omgevingswet draagt bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de Omgevingswet bij aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.

Activiteiten

Begroting 2019

In 2019 vragen we de gemeenteraad om richting te geven welk ambitieniveau hij daarbij ambieert.  De eerder vastgestelde besturingsfilosofie/organisatiefilosofie, het dienstverleningsconcept, en de Mijlpalen van Meierijstad vormen hierbij de basis.
In 2019 gaan we de veranderopgave verbreden en verdiepen. In deze fase gaan we met externe betrokkenen aan de slag en brengen we de consequenties voor de dienstverlening in beeld. Om straks succesvol te zijn met de uitvoering van de Omgevingswet moeten we nu al investeren in deze andere manier van werken.
Een belangrijk onderdeel is de opstelling van de omgevingsvisie. We stellen een projectplan voor de omgevingsvisie op. Verder gaan we in 2019 en 2020 experimenteren met het gedachtengoed van de Omgevingswet door het oppakken van pilots in bepaalde gebieden en thema’s. De uitkomsten die naar voren zijn gekomen bij het project vitaal buitengebied worden hierbij  onder meer benut. De ervaringen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving vertalen we naar nieuwe werkwijzen en processen.

Toelichting bestuursrapportage

Met het vaststellen van het koersdocument door de raad is richting gegeven aan de wijze van "anders werken", het beleidsinstrumentarium en de digitale informatievoorziening. Er zijn op dit moment geen afwijkingen te melden van het implementatieplan.

ga terug