2e BERAP 2019

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn waar het plezierig wonen, leven en werken is. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat (vangnet). We bezien leefbaarheid dan ook vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, economische leefbaarheid en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad waar inwoners kunnen wonen, werken en (samen)leven in een prettige en veilige omgeving. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken.

Activiteiten

Begroting 2019

In 2018 zijn we gestart met een onderzoek en het opstellen van een leefbaarheidsmonitor voor de gemeente Meierijstad. De veiligheidsmonitor wordt hierin opgenomen.
In 2019 worden de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor opgeleverd. We gaan in gesprek met betrokkenen (zoals dorps- en wijkraden) en professionele experts over deze uitkomsten. Op basis hiervan stellen wij een aantal focuspunten leefbaarheid op. In de loop van 2019 en de opvolgende jaren zullen wij op verschillende manieren concrete invulling geven aan deze punten.

We ondersteunen burgerinitiatieven op het gebied van criminaliteitspreventie en gaan deze initiatieven breder uitdragen binnen Meierijstad. We stimuleren de uitrol van buurtinformatienetwerken. We pakken dit op in nauwe samenwerking met de stichting BIN Meierijstad, de buurtadviseurs en de politie door o.a. gezamenlijk informatiebijeenkomsten te houden.

In overleg met politie en justitie komen we tot een plan en uitvoering dat de samenwerking tussen de BOA’s en politie versterkt en de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid in de samenleving vergroot.

Met het werkbudget sociale veiligheid zorgen we voor snelle interventies en werken we aan vertrouwen en meldingsbereidheid van burgers, scholen

Toelichting bestuursrapportage

In 2018 zijn we gestart met een aanbesteding voor een bureau dat een leefbaarheidsmonitor ontwikkelt en uitvoert voor de gemeente Meierijstad. In de 1e helft van 2019 is het aanbestedingstraject afgerond en zijn de voorbereidingen begonnen voor het leefbaarheidsonderzoek.
In de tweede helft van 2019 vindt het onderzoek plaats.
Eind 2019 worden de uitkomsten opgeleverd.

ga terug