2e BERAP 2019

Samenvatting

Inleiding

Deze 2e bestuursrapportage 2019 start met een financiële samenvatting en de programmalijnen. Daarna volgen de begrotingsprogramma’s met de 3-W vragen, voortgang van grote projecten en een hoofdstuk financiën.

Voor de 3-W vragen is de inhoud als volgt samengesteld:

Wat willen we bereiken?
De teksten komen uit het coalitie-akkoord en blijven tijdens de hele collegeperiode op grote lijnen intact. Eventuele wijzigingen stellen wij voor bij een programmabegroting na de evaluatie van de Mijlpalen van Meierijstad.

Wat gaan we daarvoor doen?
De 2e W-vraag ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ of beter ‘Wat hebben we daar in de 1e helft 2019 voor gedaan?’ is in de vorm van een zogenaamd stoplichtenrapportage. U kunt dan snel zien wat de voortgang is van deze activiteiten. Wij informeren u over de voortgang van alle activiteiten uit de programmabegroting 2019.

Wat kost het?
Bij de 3e W-vraag ‘Wat kost het?’ is een financiële afwijkingenrapportage opgenomen, waarbij financiële afwijkingen > € 20.000 zijn voorzien van een toelichting.

De symbolen in de rapportage hebben de volgende betekenis:

Het betreft een uitleg van de gebruikte symbolen. Groen met vinkje is Gerealiseerd of loopt volgens planning. Geel met uitroepteken is Deels gerealiseerd. Rood met kruisje is Niet Gerealiseerd.

Grote projecten
In deze bestuursrapportage rapporteren we voor het eerst over de grote projecten. De grote projecten voor 2019 heeft de raad vastgesteld bij de  programmabegroting 2019.

Financiën
We gaan hier in op de voortgang van investeringen, de post onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen. Ook is informatie opgenomen over de voortgang binnen de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Na het vaststellen van de programmabegroting heeft u o.a. beheerplannen voor de openbare ruimte vastgesteld. Dit ging o.a. gepaard met een wijziging van tijdelijke bestemmingsreserves naar voorzieningen groot onderhoud..

ga terug