2e BERAP 2019

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ambitie

We willen de verantwoordelijkheid nemen en samen de ambitie waarmaken om een gezonde, veilige en schone samenleving en leefomgeving te creëren in een circulaire economie. Hier en elders, nu en later. De ambities op het gebied van duurzaamheid volgen uit de doelstellingen die zijn neergelegd in het Mijlpalendocument, maar ook uit de doelstellingen van het Rijk, de provincie, de omgevingswet en de publieke opinie. Het proces om energieneutraal te zijn in 2050 is landelijk en lokaal in een stroomversnelling gebracht en onomkeerbaar.

Activiteiten

Begroting 2019

In 2018 stellen we de visie op duurzaamheid op en maken we een eerste doorkijk naar een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.
De visie, de doorkijk naar het uitvoeringsprogramma en het rapport van de rekenkamercommissie naar duurzaamheid en participatie vormen de basis voor de concrete uitvoering in 2019.
Daarbij komen onder andere de thema’s:

  • energie (o.a. aardgasloze en energieneutrale samenleving) en maatschappelijk ondernemen,
  • schoon en circulair (geen (voedsel) verspilling),
  • klimaatbestendig (klimaatadaptatie, verdroging en hittestress) en bio-divers aan de orde.

Wij bevorderen duurzaamheid bij werkzaamheden in de sector grond- weg- en waterbouw met behulp van afwegingsinstrumenten.

We starten in 2019 de voorbereidingen voor de warmteplannen voor alle wijken en trekken vanaf de start samen op met de woningcorporaties als belangrijke partner.

We stimuleren en verleiden kopers en bouwers om energieneutraal en circulaire gebouwen te realiseren, zowel bestaand als nieuwbouw. We ondersteunen hierin via een revolverend duurzaamheidsfonds.

We stellen een (duurzame) mobiliteitsvisie Meierijstad op in 2019/2020 in nauwe samenhang met de omgevingsvisie Meierijstad.

We zetten in op het maken van afspraken met het bedrijfsleven over verduurzaming, omdat uit de nulmeting energieneutraal 2050 blijkt dat een derde van het energieverbruik bij het bedrijfsleven ligt.

We creëren financieringsmogelijkheden via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor particulieren die willen investeren in duurzaamheidsmaatregelen.
We willen daarvoor 1,0 mln per jaar per jaar beschikbaar stellen in een revolverend fonds.
In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen.
Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren.

Toelichting bestuursrapportage

Met het overgrote deel van de projecten voor 2019 uit het uitvoeringsplan duurzaamheid is een aanvang gemaakt. Aangezien de meeste projecten zich over meerdere jaren. uitstrekken wordt enkel een toelichting gegeven bij de warmteplannen, het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad en bij de samenwerking met het POM over de energietransitie op bedrijventerreinen.

ga terug