2e BERAP 2019

Gebruikte afkortingen

AB

Algemeen Bestuur

AGR

Algemene Gemeentelijke Reserve

ARU

Accres Relevante Uitgavenontwikkeling

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCF

BTW compensatiefonds

BERAP

Bestuursrapportage

BIN

Buurt Informatie Netwerk

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon Opsporing Ambtenaar

BRO

Besluit Ruimtelijke Ordening

BSOB

Belasting Samenwerking Oost Brabant

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve Arbeid Overeenkomst

CEP

Centraal Economisch Plan

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPB

Centraal Pan Bureau

DB

Dagelijks Bestuur

DMS

Documenten Management Systeem

DMJOP

Duurzaam Meerjarig Onderhoud Plan

EROM

Energieke Regio Ondernemend Meierijstad

EVZ

Ecologische Verbinding Zone

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FTE

Fulltime-equivalent (eenheid)

GFT

Groente Fruit Tuinafval

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GIDS

Gezond In De Stad

GGD

Gemeenschappelijke GezondheidsDienst

GOeP

GebiedsOntwikkeling en Planologie (intern werkatelier)

Hagro

Huisartsengroep

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

IBA

Individuele Behandeling Afvalwater

IBOR

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

IBP

Inter Bestuurlijk Programma

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IHP

Integraal Huisvesting Plan

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht

KCC

Klant Contact Centrum

LEA

Lokale educatieve Agenda

LIO

Lokaal Informatie Overleg

LOG

Landbouw Ontwikkeling Gebied

LMO

Landelijke Meldkamer Organisatie

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MER

Milieu Effect Rapportage

MFA

Multi Functioneel Accommodatie

MJOP

Meer Jaren Onderhoud Programma

MOP

Meerjaren Ontwikkeling Programma

MOR

Meldingen Openbare Ruimte

MvM

Mijlpalen van Meierijstad

NCW

Netto Contante Waarde

OZB

Onroerend Zaak Belasting

ODBN

Omgevingsdienst Brabant Noord

PIP

Persoonlijk Internet Portaal

PPS

Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst

PMG

Platform Middelgrote Gemeenten

POM

Platform Ondernemers Meierijstad

PSO

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

PvE

Programma van Eisen

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RAW

Rationalisatie en Automatisering in de Grond-, Water- en Wegenbouw

RBL

Regionaal Bureau Leerplicht

RNI

Registratie Niet Ingezetenen

RWS

Rijkswaterstaat

RvV

Raad van Verbeelding

SiSa

Single Information Single Audit

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

Stika

Stimuleringskader

SVN

Stimulering Volkshuisvesting Nederland

SW

Sociale Werkvoorziening

TEDx

Technology, Entertainment en Design

TWAZ

Tijdelijke Wet ambulancezorg

UWO

Uit Werking Overeenkomst

vGRP

   Verbreed Gemeentelijk Rioolbeheer Plan

VHRSV

Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VOC

Veghels Overleg Cultuur

VPB

Vennootschapsbelasting

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

(V)SO

(voortgezet) speciaal onderwijs

VTH

Vergunningverlening Toezicht Handhaving

VV

Voetbal Vereniging

VVE

Voor- en Vroegschoolse educatie

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WAS

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WHK

Werk HervattingsKas

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOZ

Waardebepaling Onroerende Zaken

Wgv

Wet Geurverordening

WWB

Wet Werk en Bijstand

ZLTO

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

ZMLK

Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

ZW/WGA

Ziektewet/Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten

ga terug