2e BERAP 2019

Samenvatting

Financiële samenvatting

In de 2e berap 2019 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juni 2019. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2019, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2020. De 2e berap 2019 laat een nadeel zien van € 684.000.
Na verwerking van dit nadeel is het geraamd resultaat 2019 negatief € 648.000.

Het nadeel voor 2019 komt vooral door verwerking van de meicirculaire 2019 inclusief het schrappen van de stelpost BCF (totaal € 2,6 miljoen). Hierover hebben we u geïnformeerd met een aparte raadsinformatiebrief. Het nadeel van de meicirculaire 2019 (€ 804.309) komt met name door een negatieve acres ontwikkeling en de afrekening van het plafond van het BTW-compensatiefonds.
Het overige nadeel wordt verklaard door het schrappen van de stelpost van het BTW-compensatiefonds conform de richtlijnen van de provinciaal toezichthouder. Deze stelpost is in 2019 € 1,812 miljoen. We stellen voor om conform raadsinformatiebrief € 1.032.000 ten laste te brengen van de algemene risico reserve en het overige nadeel (€ 780.185) te verwerken in deze bestuursrapportage.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen vanaf € 50.000 opgenomen (V = Voordeel, N = Nadeel).

 

(bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e BERAP 2019

2019

Rente-aanpassingen

144

V

Pensioenvoorzieningen raadsleden

-53

N

Wijziging eigen risico ZW/WGA

202

V

Reis- en verblijfkosten

80

V

Meicirculaire 2019

-2.616

N

Meicirculaire 2019 - dekking algemene risico-reserve

1.032

V

Verlaging budgetten openbare verlichting/wegen

191

V

Geharmoniseerd beleid peuteropvang

100

V

Niet realiseren inkomsten sportaccommodaties

-56

N

Aanpassing participatie werkdeel

100

V

Maximaal kostendekkendheid afval

-427

N

Maximaal kostendekkendheid afval - dekking algemene reserve

427

V

Bestrijding eikenprocessierups

-100

N

Verlaging budget invoering omgevingswet

50

V

Vertragen investering versterking groenblauwe structuren

85

V

Vertragen investering sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode

79

V

Vervallen investering buurt en wijken i.r.t. burgerparticipatie

65

V

Overige afwijkingen < € 50.000

13

V

Resultaat 2e BERAP 2019

-684

Geraamd resultaat
Het geraamd resultaat 2019 ziet er na verwerking van de 2e berap 2019 als volgt uit:

(bedragen x € 1.000

Lasten

247.623

1.605

249.228

Baten

226.641

-513

226.128

Geraamd saldo van baten en lasten

-20.982

-2.118

-23.100

Toevoeging reserves

6.730

6.730

Onttrekking reserves

27.748

1.434

29.182

Mutaties reserves

21.018

1.434

22.452

Geraamd resultaat 2019:

36

-684

-648

Mutaties onttrekking reserves
In onderstaand overzicht zijn de onttrekkingen uit reserves opgenomen die in deze BERAP worden voorgesteld. De toelichting op deze onttrekkingen zijn te vinden in de programma's waar deze mutaties op betrekking hebben (zie programma 0 en 7).

(bedragen x € 1.000)

Mutaties onttrekking reserves 2e BERAP 2019

2019

Aframen budget conceptualisering beleid college

-25

Meicirculaire 2019 - schrappen stelpost BTW-compensatiefonds

1.032

Opnemen maximaal kostendekkenheid afval

427

Totaal mutaties onttrekking reserves 2e BERAP 2019

1.434

Bijstelling van kredieten
Wij stellen voor de volgende investeringskredieten te verhogen. Een toelichting op de verhoging van deze kredieten is gegeven bij de programma's en/of bij het onderdeel voortgang vervangingsinvesteringen.

(bedragen x € 1.000)

Mutaties investeringen 2e BERAP 2019

2019

Vervanging toplaag kunstgras VV Avanti

59

Vervanging toplaag kunstgras VV WEC

59

Vervolg masterplan Veghel Centrum

515

Hoogwaardig openbaar vervoer

-150

Investeren Ruimte voor de aa

-365

Vervangen vrachtwagen

89

Totaal mutaties investeringen 2e BERAP 2019

207

Opheffen bestemmingsreserve openbare verlichting
De financiële werkwijze voor openbare verlichting is geharmoniseerd. Het beleid openbare verlichting staat geagendeerd voor de raadsvergadering van oktober. Hierin is opgenomen dat jaarlijks een krediet wordt gevraagd bij de kadernota voor vervanging lichtmasten en armaturen.
Verder is er structureel budget voor beheer en onderhoud openbare verlichting beschikbaar. Voorgesteld wordt om de stand van de reserve (€ 417.000) toe te voegen aan de algemene risico reserve. De bestemmingsreserve openbare verlichting kan daarna komen te vervallen.

Budgetoverheveling 2019
Op advies van de accountant hebben we bij de uitgangspunten van de begroting vanaf 2020 de afspraken en bevoegdheden opgenomen voor budgetoverheveling naar het nieuwe begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2019 vragen wij u nu in te stemmen met deze afspraken en bevoegdheden.
De toegestane manieren zijn opgenomen in de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV.
Wij kiezen voor de mogelijkheid om de uitvoering van de ‘overgehevelde’ activiteiten en bijhorende lasten ten laste te brengen van de exploitatie in het nieuwe jaar. Bij het vaststellen van de jaarrekening van het oude jaar stemt de gemeenteraad in met het overhevelen van de niet aangewende middelen naar het nieuwe begrotingsjaar.

Budgetoverheveling vindt alleen plaats als:

  • er een beleidsinhoudelijke noodzaak is om het geld te behouden voor uitvoering in het nieuwe jaar
  • er in het nieuwe jaar geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken (financiële noodzaak)
  • de uitvoering in het nieuwe jaar past binnen de planning van het werkatelier
  • de daadwerkelijke realisatie uiterlijk plaatsvindt in het nieuwe jaar d.w.z. er kan één keer budgetoverheveling plaatsvinden
  • het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.
ga terug