2e BERAP 2019

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Wat kost het?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Verlagen budget invoering omgevingswet (€ 50.000 voordeel)
In het kader van de ombuigingen is voorgesteld om dit budget met ingang van 2020 te verlagen met
€ 50.000. Gezien de werkelijke uitgaven in 2018 en ook de te verwachten structurele uitgaven kan ook het budget in 2019 met € 50.000 worden verlaagd.

Bouwgronden in exploitaties
Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden per peildatum 1 januari 2019 in verband met de jaarrekening 2018. Bij deze actualisatie worden de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren bijgesteld. Zo zijn ook de budgetten voor het jaar 2019 aangepast. Vandaar dat bij deze 2e berap de budgetten voor 2019 in overeenstemming worden gebracht met de bijgestelde exploitaties per 1 januari 2019.
Het financiële effect is verwerkt in de jaarrekening 2018.

Vertragen investering versterking groenblauwe structuren (€ 85.000 voordeel)
In het kader van de ombuigingen bij de begroting 2020 is aangegeven dat het krediet m.b.t. versterking groenblauwe structuren kan worden doorgeschoven naar 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten van deze investering die in de begroting 2019 zijn opgenomen komen te vervallen. Dit levert een voordeel op van € 85.000.

Vertragen investering sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode (€ 79.000 voordeel)
In het kader van de ombuigingen bij de begroting 2020 is aangegeven dat het krediet m.b.t. sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode kan worden doorgeschoven naar 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten van deze investering die in de begroting 2019 zijn opgenomen komen te vervallen. Dit levert een voordeel op van € 79.000.

Vervallen investering investeren in buurt en wijken i.r.t. burgerparticipatie (€ 65.000 voordeel)
In de mijlpalen van Meierijstad is een krediet opgenomen van € 1,5 miljoen voor investeren in buurt en wijken in relatie tot burgerparticipatie.. Bij de begroting 2020 is aangegeven dat dit krediet kan komen te vervallen. Dit betekent ook de kapitaallasten in de begroting van 2019 verwijderd kunnen worden.

ga terug