2e BERAP 2019

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Wat gaan we daar voor doen?

Wat gaan we daar voor doen?

8.1   Meierijstad is een aantrekkelijke gemeente met een balans tussen wonen, landbouw, volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur, milieu en recreatie. Een uitnodigend ruimtelijk beleid waarbij de eigenaar verantwoordelijk is voor de ruimtelijke kwaliteit binnen de door gemeente gestelde kaders.

We experimenteren met het gedachtengoed van de Omgevingswet in de vorm van nog te bepalen pilots bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarbij worden onder meer de uitkomsten van het project Vitaal Buitengebied benut. De ervaringen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving vertalen we naar nieuwe werkwijzen, processen en opleidingen van medewerkers.

Toelichting:

We experimenteren met het gedachtengoed van de Omgevingswet in de vorm van nog te bepalen pilots bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarbij worden onder meer de uitkomsten van het project Vitaal Buitengebied benut. De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen, processen en opleidingen van medewerkers.

We stellen de omgevingsvisie op.

Toelichting:

In 2019 is intern, met ketenpartners en burgerparticipatie gewerkt aan het omgevingsbeleid. In het vierde kwartaal van 2019 verschijnt een eerste conceptversie van de ontwerp-omgevingsvisie. Dat geldt ook voor de notitie reikwijdte en detailniveau voor het latere milieueffectrapport bij de omgevingsvisie.

Belangrijk voor Meierijstad als aantrekkelijke vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt daarbij op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Op basis van de centrumvisie die in 2018 is vastgesteld, maken we in 2019 een start met een ruimtelijke visie. Zie ook programmaonderdeel 3.2 en 8.5 ( met betrekking tot de centrumvisie).

Toelichting:

Belangrijk voor Meierijstad als aantrekkelijke vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt daarbij op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Op basis van de centrumvisie die in 2018 is vastgesteld, maken we in 2019 een detailhandelsvisie en horecavisie. Deze vormen input voor een nog op te stellen ruimtelijke visie. Zie ook programmaonderdeel 3.2 en 8.5 ( met betrekking tot de centrumvisie).

De versterking van de robuuste groenblauwe structuren wordt in 2019 programmatisch opgepakt. Hiervoor zal een programmaplan opgesteld worden. Een voorstel voor een nadere verdeling van het uitvoeringskrediet zal aansluitend worden voorgelegd via een apart raadsbesluit. In 2019 zal verder uitvoering worden gegeven aan het programmaplan.

Toelichting:

De versterking van de robuuste groenblauwe structuren wordt in 2019 programmatisch opgepakt. Hiervoor zal een programmaplan opgesteld worden. Een voorstel voor een nadere verdeling van het uitvoeringskrediet zal aansluitend worden voorgelegd via een apart raadsbesluit. In 2019 zal verder uitvoering worden gegeven aan het programmaplan.

We stimuleren particuliere kwaliteitsimpulsen via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika).

In het stedelijk gebied gaan we, samen met belanghebbenden op zoek naar een optimale kwalitatieve invulling van de beschikbare, schaarse ruimte die gericht is op een goede woon-, werk- en leefomgeving. Omgevingskwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van deze goede woon-, werk- en leefomgeving.

Toelichting:

Bij toetsing van nieuwe plannen wordt meer dan voorheen gekeken naar het creëren van een goede woon-, werk en leefomgeving. Omgevingskwaliteit is hier een belangrijk onderdeel van.

Bij uitbreidingslocaties gaan we op zoek naar een optimale kwalitatieve invulling van de beschikbare ruimte. Hierbij wordt o.a. gekeken naar compensatie. Dit kan ter plekke in de vorm van robuuste groenblauwe structuren (bijvoorbeeld bij Foodpark Veghel) of ergens anders bijvoorbeeld aansluitend bij bestaande robuuste groenblauwe structuren.

Toelichting:

Bij uitbreidingslocaties, zoals Veghels Buiten en Foodpark, wordt voorzien in de realisatie van nieuwe groenblauwe structuren of de versterking van bestaande groenblauwe structuren. Bijvoorbeeld door de realisatie van een groene schil (uitloopgebied) of de aanleg van groenblauwe structuren binnen een uitbreidingslocatie.

Om het buitengebied vitaal te houden en voorbereid te zijn op huidige- en toekomstige ontwikkelingen, en daarbij de omgevingskwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken gaan we samen met bewoners en gebruikers van het buitengebied verder aan de slag met de ‘Agenda Vitaal Buitengebied’. Met onder andere aandacht voor: vrijkomende agrarische bebouwing, teelt ondersteunende voorzieningen, geur en fijn stof, opwekking duurzame energie, biodiversiteit, agrarische bedrijvigheid en niet-agrarische bedrijvigheid. 4 van de 10 speerpunten zijn in 2018 opgepakt. De overige 6 worden in 2019 opgepakt.

Toelichting:

In 2019 is gewerkt aan de totstandkoming van het kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing, opwekking van duurzame energie, teeltondersteunende voorzieningen en geur en fijn stof. Afronding staat gepland voor 2019. Naar verwachting gaat de afronding van het kwaliteitskader voor geur en fijn stof doorschuiven naar 2020. We gaan in 2019 nog starten met de natuur- en landschapsvisie. Ook wordt gekeken naar een algehele visie voor het buitengebied op het gebied van wonen en werken. Dit is onderdeel van de omgevingsvisie Meierijstad.

8.2   Meierijstad voert een faciliterend grondbeleid.

We geven invulling aan de nota grondbeleid en aan de nota grondzaken. Deze nota’s worden in het najaar van 2018 vastgesteld.

Toelichting:

Op 20 september 2018 heeft de gemeenteraad de nota grondbeleid vastgesteld en is het faciliterend grondbeleid gewijzigd naar situationeel grondbeleid. De komende jaren zal een verdere uitwerking van de nota grondbeleid plaatsvinden. In navolging op de nota grondbeleid heeft het college op 18 december 2018 de nota grondzaken vastgesteld.

8.3   Meierijstad neemt de behoefte van de woningzoekenden als uitgangspunt bij het formuleren van de woonvisie. Meierijstad maakt het mogelijk dat gebouwd kan worden in alle kernen.

We leggen de raad in Q2 een verdere uitwerking voor van de vastgestelde Woonvisie, evenals een verantwoording over de uitvoering van 2017 en 2018 en mogelijke aanscherping van beleid. Dit in een jaarlijkse WoonAgenda.

Toelichting:

Er is in april en juli een raadsinformatiebrief verstuurd over de laatste stand van zaken i.r.t. het woonbeleid. In september volgt een beeldvormende avond voor de raad waarin onder andere de vervolgstappen en geplande termijnen voor het woonbeleid worden besproken.

We bespreken de ontwikkelingen en voortgang van de uitvoering van de woonvisie in een jaarlijkse WoonArena in Q3 met stakeholders. Hierdoor krijgt het participatieproces dat we met de totstandkoming van de Woonvisie hebben doorlopen een vervolg. De uitkomsten daarvan nemen we mee in de daarop volgende WoonAgenda.

Toelichting:

Momenteel wordt bekeken in welke vorm een dergelijke arena gehouden kan worden en of er een combinatie mogelijk is met andere (bestaande) bijeenkomsten waar het wonen centraal staat. Te denken aan een beeldvormende avond met de gemeenteraad en samenwerking met corporaties en marktpartijen. Daarmee is de woonarena in ontwikkeling en wordt voor 2020 naar een grotere opzet gekeken.

We gaan vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (2021), als onderdeel van het project ‘Vitaal Buitengebied’, op 1 of meerdere plekken experimenteren met een gebiedsgerichte werkwijze waarin de belangen van bewoners, (agrarische) ondernemers en gebruikers verbonden worden; en elkaar zo mogelijk zelfs versterken. Dit is de omgevingsdialoog 2.0.

We delen in het voorjaar van 2019 de eindresultaten van de Herijking van het Woningbouwprogramma met de raad. Indien deze uitkomsten daartoe aanleiding geven, zal de raad een voorstel tot besluitvorming worden voorgelegd.

Toelichting:

1 juli jl. heeft de raad een Raadsinformatiebrief ontvangen over de voortgang van het woonbeleid en woningbouwprogramma. Hierin wordt de herijking van het woningbouwprogramma behandeld.

We maken in 2019 ook prestatie-afspraken met wooncorporaties en huurdersorganisaties en informeren de raad daarover in december.

Toelichting:

In de werkgroepen wordt volgens de planning aan de prestatieafspraken van 2019 gewerkt en worden de afspraken voor 2020 voorbereid.   Bestaande afspraken worden waar nodig aangevuld en aangescherpt, uitvoering van de reeds gemakte afspraken heeft prioriteit. Medio december wordt de vernieuwde set prestatieafspraken, door de bestuurders van de corporaties, de huurdersverenigingen en de gemeente, getekend.

We versterken de regionale samenwerking door een vervolg te geven op het plan van aanpak ‘Regionaal perspectief op bouwen en wonen’. We informeren de raad hierover als duidelijk is hoe die samenwerking vorm gaat krijgen. Het doel is om krachten te bundelen.

Toelichting:

Momenteel wordt een notitie in regionaal verband voorbereid. Het concept is reeds bestuurlijk gedeeld en de verwachting is dat in het derde kwartaal een bestuurlijk besluit genomen wordt over de "pilot regionale afstemming woningbouwplannen".  Hierin staan afstemmingsafspraken omtrent de regionale woningbouwprogrammering.

8.4   Meierijstad wil monumenten en cultureel erfgoed behouden en herstellen.

We stellen een erfgoedvisie op als leidraad voor behoud van de parels die karakteristiek zijn voor de identiteit en van de verschillende kernen.

Toelichting:

Deze Erfgoedvisie zal in het eerste kwartaal van 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

8.5   De wijken en dorpen binnen Meierijstad zijn een aantrekkelijke vestigingsplaats.

We gaan meer integraal sturen op ruimtelijke kwaliteit (omgevingskwaliteit) bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen in wijken en dorpen. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit van de bebouwing, maar ook om de kwaliteit van het openbaar gebied.

Belangrijk voor Meierijstad als vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt daarbij op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. We gaan kijken hoe deze centra te versterken. Op dit moment worden de eerste stappen gezet met een centrumvisie, detailhandelsbeleid en horecabeleid. De centrumvisie dient vervolgens ook als basis voor een ruimtelijke visie. Voor Veghel ligt de nadruk de komende jaren op het beleefbaar maken van de Aa, bijvoorbeeld ter plaatse van de omgeving van het Stadhuisplein (sloop Blauwe Kei) en het faciliteren van particuliere ontwikkelingen om en nabij het centrum (bijvoorbeeld de westzijde Markt en het Klooster). Voor Schijndel wordt met name gefocust op de herbestemming van het gemeentehuis. In Sint-Oedenrode wordt het centrumplan in combinatie met de ontwikkelingen van De Dommel opgestart.

Toelichting:

Belangrijk voor Meierijstad als vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt daarbij op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. We gaan kijken hoe deze centra te versterken. De centrumvisie is vastgesteld en het detailhandelsbeleid en horecabeleid zijn geagendeerd voor behandeling in de gemeenteraad.
Voor Veghel ligt de nadruk de komende jaren op het beleefbaar maken van de Aa, bijvoorbeeld ter plaatse van de omgeving van het Stadhuisplein (planvorming openbare ruimte Stadhuisplein en Vlas en Graan) en het faciliteren van particuliere ontwikkelingen om en nabij het centrum (bijvoorbeeld de westzijde Markt en het Klooster). Voor Schijndel wordt met name gefocust op de herbestemming van het gemeentehuis. In Sint-Oedenrode wordt het centrumplan in combinatie met de ontwikkelingen van De Dommel opgestart.

Wij geven een hernieuwde impuls aan de ontwikkeling van het centrum van Veghel. We maken een visie voor het gebied van het Stadhuisplein en faciliteren verschillende lopende particuliere initiatieven om en nabij het centrum.

Toelichting:

Wij geven een hernieuwde impuls aan de ontwikkeling van het centrum van Veghel. We zijn gestart met een visie voor het gebied van het Stadhuisplein/ Vlas en Graan en faciliteren verschillende lopende particuliere initiatieven om en nabij het centrum.

ga terug