2e BERAP 2019

7 Volksgezondheid en milieu

Wat kost het?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Algemene gezondheidszorg (€ 20.000 voordeel)
De lokale accenten en inkoop plustaken van de GGD kosten minder dan waarmee rekening is gehouden. Vooralsnog zijn deze middelen beschikbaar gehouden voor uitvoering van het gezondheidsbeleid en preventief jeugdbeleid. De € 20.000 die we niet inzetten voor algemene gezondheidszorg, is meegenomen in de ombuigingstaakstelling in de begroting 2020 en kan ook in 2019 vrij vallen.

Opnemen maximaal kostendekkendheid afval (€ 427.000 nadeel ten laste van de algemene reserve)
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 is gebleken dat de afvalstoffenheffing niet 100% kostendekkend is opgenomen. Bij de begroting 2019 is bij de uitgangspunten aangegeven dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend wordt verwerkt. De begroting van 2019 is opgeleverd voordat het eindresultaat van 2018 bekend is geworden. Daardoor is het noodzakelijk de begroting 2019 bij te stellen. Dit gegeven wordt bevestigd door periodieke monitoring van de cijfers 2019. We constateren dat er sprake is van een aanzienlijk verschil tussen de lasten en baten met betrekking tot afval. Gelet op die omvang stellen we voor om het tekort mee te nemen bij de 2e BERAP. Voorgesteld wordt om dit verschil (€ 427.000) ten laste te brengen van de algemene reserve.

Bestrijding eikenprocessierups (€ 100.000 nadeel)
Ondanks de extra inzet op preventieve bestrijding van de eikenprocessierups is de plaagdruk in 2019 extreem hoog. Om de overlast enigszins te beperken is veel meer inzet op curatieve bestrijding (wegzuigen van rupsen) nodig dan verwacht. Naar verwachting komen de totale kosten van curatieve bestrijding in 2019 uit op € 100.000,-.

Overige financiële afwijkingen programma 7 < € 20.000 (€ 18.000 voordeel)

ga terug