2e BERAP 2019

7 Volksgezondheid en milieu

Wat gaan we daar voor doen?

Wat gaan we daar voor doen?

7.1   We stimuleren gezond gedrag en zorgen voor een gezonde leer- en leefomgeving. We zetten in op preventie van onder andere alcohol- en drugsgebruik.

We gaan vanuit de positieve gezondheidsgedachte aan de slag om gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit doen we op basis van de prioriteitsstelling van speerpunten uit het uitvoeringsprogramma.

Toelichting:

We zijn volop bezig met de onderwerpen/projecten uit het uitvoeringsplan gezondheid te realiseren. Projecten worden opgezet of geslaagde projecten uit 2018 krijgen een vervolg in 2019. Niet alle projecten uit het uitvoeringsplan gezondheid worden opgepakt, maar we hebben prioriteit aangebracht, waardoor we ons focussen op: eenzaamheid, gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen, alcohol, roken, fysieke omgeving.

We maken een sociale kaart van Meierijstad.

Toelichting:

Het plan van aanpak is opgesteld. Na de zomer van 2019 worden vervolgstappen gezet met een inventarisatie bij enkele betrokken partijen. Dat betekent dat interviews gaan plaatsvinden. Ook zal deskresearch en benchmark gaan plaatsvinden.

We gaan bouwen we aan een Netwerk Positieve Gezondheid. Er komt structureel overleg met de huisartsen uit Meierijstad, aanvullend aan de bestaande reguliere overleggen.

Toelichting:

Er is een structureel overleg met huisartsengroep (Hagro) Veghel, Erp en Boekel. Richting de huisartsen van Sint-Oedenrode en Schijndel hebben we aangegeven dat we het structureel overleg weer op willen gaan pakken. De huisartsen bespreken dit eerst intern. Om het netwerk positieve gezondheid op te zetten, is de intentie om aan te sluiten bij een al bestaand netwerk.

7.2   Wateroverlast en verdroging gaan we tegen door waterberging en ontkoppeling van riolering.

We gaan door met het samen met de waterschappen stimuleren van het afkoppelen en vasthouden van regenwater op particulier terrein.. Verder gaan we daar waar mogelijk invulling geven aan een hemelwaterverordening.

Toelichting:

Via Operatie Steenbreek stimuleren we onze inwoners actief om duurzaam om te gaan met hemelwater. Zo worden er per jaar verschillende acties georganiseerd en wordt veel gecommuniceerd over de positieve effecten van meer groen en ontstening van tuinen, en waarom je het regenwater gewoon in je tuin zou moeten laten infiltreren.  
Dit jaar bereiken we indirect ook gezinnen door een actie te organiseren waarbij op scholen een educatieprogramma wordt verzorgd, en er op elke school groeipapier wordt uitgedeeld. Bewustwording begint ook bij onze kleinste inwoners die het verhaal over kunnen dragen aan hun ouders.

Samen met de gemeente Bernheze en Uden wordt een basis gelegd voor een hemelwaterverordening. Hierover moet een politiek besluit worden genomen en de verwachting is dat eind van het jaar bekeken kan worden of er draagvlak voor een eventuele verordening  is.

We gaan samen met de waterschappen en belangenorganisaties verder met het invulling geven aan de projecten benoemd in het "project Ruimte voor de Aa” en "project Dommelvallei".  Dit betreft met name de 2 icoonprojecten aan de Aa, te weten “waterbuffer Erp” en “Van Aa-broeken naar centrum Veghel” en de 4 projecten “Zoetwatervoorziening / Zuidelijke bypass” , “streekpark Kienehoef”, De Neul” en ‘’t Laar” in Sint-Oedenrode.

Toelichting:

Alle genoemde projecten zijn opgestart. De projecten doorlopen momenteel elk in eigen tempo het participatieproces waarbij inwoners actief betrokken worden om tot gedragen oplossingen te komen. Ook zijn we met alle stakeholders in gesprek en zijn onderdeel, dan wel trekker van de verschillende projectgroepen.

Wat betreft het onderwerp Ruimtelijke Adaptatie participeert Meierijstad via de Watersamenwerking As50+ in een aantal projecten die een versnelling beogen van het klimaatbestendiger maken van de openbare ruimte. Naar verwachting worden ook in 2019 nieuwe projecten aangedragen voor uitvoering. Eén van die projecten in voorbereiding is een gezamenlijke klimaatstresstest. Verder is via het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas een uitvoeringsprogramma uitgebracht dat beoogt dat projecten in de openbare ruimte worden gerelateerd aan klimaatopgaven. De extra financiële inspanning is daarvoor indicatief in beeld gebracht en als regiobod naar het Rijk gestuurd. Tenslotte krijgen de klimaatthema’s droogte, hitte en wateroverlast een plek in de Omgevingsvisie.

Toelichting:

Gemeente Meierijstad, Bernheze en Landerd bereiden samen de uitwerking van de klimaatstresstesten voor. De doelen, randvoorwaarden en het uiteindelijke resultaat zijn omschreven in plannen van aanpak die besproken worden tijdens een marktconsultatie in augustus. Kort daarna zal een definitieve uitvraag/aanbesteding worden gedaan. De beschikbare subsidie vanuit de provincie is reeds aangevraagd.

We overleggen maandelijks in watersamenwerkingsverband As50+ en Meierij over waterthema’s., waaronder waterbewustzijn. We besteden gedurende het jaar aandacht aan manieren om het waterbewustzijn te verhogen. In 2019 betrekken we burgers en bedrijven bij de diverse projecten. We (As50+) hebben ons aangesloten bij “Operatie Steenbreek” waar in 2018 al acties hebben plaatsgevonden. In 2019 is wederom een plan van aanpak (Operatie Steenbreek As50+ 05-04--2018) opgesteld met verschillende acties. Vanwege de geslaagde actie “tegel eruit, plant erin 2018” zal deze ook in 2019 worden gehouden.

Toelichting:

In het voorjaar van 2019 heeft de actie “tegel eruit, plant erin" plaatsgevonden. Een geslaagde actie waarbij ook weer veel publiciteit aan gegeven is. Ook volgt er direct na de schoolvakantie een lesprogramma voor scholen in de boven en onderbouw om kinderen bewust te maken van klimaatvriendelijke tuinen. In oktober is er weer een regentonnen actie.

7.3   We formuleren een ambitieuze doelstelling op het gebied van circulaire economie: hergebruik van grondstof en afvalscheiding. We stimuleren en belonen afvalscheiding.

We harmoniseren de afvalinzameling voor huishoudens vanaf 2019. De nieuwe systematiek moet inwoners gaan helpen nog meer afval te scheiden. Hiermee creëren we minder restafval en dragen we bij aan een circulaire economie.

Toelichting:

Het nieuwe afvalbeleid is vanaf 1 januari 2019 geïmplementeerd.
Harmonisatie op het gebied van papierinzameling is gereed. Harmonisatie van bedrijfsafval, kringloopactiviteiten en milieustraat is in voorbereiding en wordt in 2019 aan de Raad voorgelegd.

7.4   We gaan beter en scherper meten, monitoren en handhaven op de provinciale en landelijke milieunormen.

Geen activiteiten opgenomen in programmabegroting 2019

7.5   We gaan inhoudelijk aan de slag met duurzaamheid, in verschillende rollen. We stellen in 2018 met de samenleving een duurzaamheidsvisie op.

De duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen wordt in november 2018 voorgelegd ter bestuurlijke besluitvorming. In 2019 krijgt de uitvoering vorm op basis van de prioriteiten van het uitvoeringsprogramma.

Toelichting:

Het duurzaamheidsbeleid is in november 2018 vastgesteld door de raad. Er is ook direct een uitvoeringsprogramma opgesteld met 40 projecten. De raad wordt  periodiek (jaarlijks) geïnformeerd over de voortgang. Er zijn geen losse projecten meer: alle duurzaamheidsprojecten worden ondergebracht in het uitvoeringsprogramma.

Wij bevorderen duurzaamheid bij werkzaamheden in de sector grond- weg- en waterbouw met behulp van afwegingsinstrumenten.

Toelichting:

Duurzaam inkopen is één van de 40 projecten van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Vooruitlopend op een gedetailleerde uitwerking voor duurzaam inkopen bij grond-, weg- en waterbouw, heeft het betrokken werkatelier in de eerste helft van 2019 handvatten gekregen om de ambities van de duurzaamheidsvisie mee te nemen in haar werkzaamheden en inkooptrajecten.

7.6   In 2050 is Meierijstad een energie neutrale gemeente. Uiterlijk 2018 ligt er een plan “Meierijstad energieneutraal”.

We starten in 2019 de voorbereidingen voor de warmteplannen voor alle wijken en trekken vanaf de start samen op met de woningcorporaties als zeer belangrijke partner.

Toelichting:

De interne voorbereidingen voor het maken van warmteplannen zijn gestart in de eerste helft van 2019. Dit traject zal in 2019 en 2020 verder plaats vinden, met participatie van inwoners, raad en andere stakeholders, met tot slot bestuurlijke besluitvorming.

We stimuleren en verleiden kopers en bouwers om energieneutraal en circulaire gebouwen te realiseren, zowel bestaand als nieuwbouw. We ondersteunen hierin via een revolverend duurzaamheidsfonds.

Toelichting:

Voor het verduurzamen van de woningvoorraad zijn diverse projecten in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgenomen. De belangrijkste zijn het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad en het verduurzamen van de sociale huurvoorraad. Het tweede project pakken we samen met woningcorporaties op. De eerste gesprekken hierover hebben in de eerste helft van 2019 plaatsgevonden. Voor het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad zijn in de eerste helft van 2019 diverse ondersteuningsmogelijkheden gerealiseerd: de stimuleringslening, een informatieloket met adviesmogelijkheid op maat (Brabant Woont Slim), en MijnEnergieInzicht voor inwoners met een slimme meter.

We stellen een (duurzame) mobiliteitsvisie Meierijstad op in 2019/2020 in nauwe samenhang met de omgevingsvisie Meierijstad.

Toelichting:

We stellen in 2019/2020 inderdaad een (duurzame) mobiliteitsvisie Meierijstad op in nauwe samenhang met de omgevingsvisie Meierijstad.

We zetten in op het maken van afspraken met het bedrijfsleven over verduurzaming, omdat uit de nulmeting energieneutraal 2050 blijkt dat een derde van het energieverbruik bij het bedrijfsleven ligt.

Toelichting:

In samenwerking met het POM en de Rabobank Hart van de Meierij bieden we ondernemers ondersteuning bij het verduurzamen via Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM). Verder zijn we in gesprek met het POM om verdergaande duurzaamheidsambities vast te leggen en tot uitvoer te brengen. Dit richt zich in eerste instantie op de energietransitie, met als doel CO2-neutrale bedrijventerreinen.

ga terug