2e BERAP 2019

6 Sociaal domein

Wat kost het?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

WMO hulp bij het huishouden in natura
Het aantal klanten met Huishoudelijke verzorging is de laatste paar maanden flink toegenomen. Een mogelijke oorzaak kan het abonnementstarief zijn. Op deze post wordt € 150.000 bijgeraamd ten laste van stelpost volumeontwikkeling sociaal domein.

Eigen bijdragen WMO
Vanwege het door Meierijstad gevoerde minimabeleid komen er minder inkomsten binnen dan door het CAK geraamd. Er wordt € 68.000 bijgeraamd op de post ten laste van stelpost volumeontwikkeling sociaal domein.

Collectief vervoer WMO
Op basis van de uitgaven in de eerste helft van 2019 en de financiële rapportage van het Projectbureau Regiotaxi, maken meer Wmo-klanten meer reizen. Het AB en DB van de GR-KCV heeft besloten om in 2019 de kilometerprijs en het opstaptarief voor klanten niet te wijzigen. Er is daarom geen index toegepast en daarnaast zijn de nieuwe tarieven als gevolg van de aanbesteding niet doorberekend. Deze factoren leiden er toe dat er meer op deze post wordt uitgegeven dan geraamd. Conform eerder collegebesluit worden de verwachte kosten (€ 141.000) bijgeraamd ten laste van de stelpost volumeontwikkeling sociaal domein.

Vervroegd afschrijven verbouwing de Werf (€ 34.000 nadeel)
Koetshuis De Werf is in 2019 verkocht. De opbrengst hiervan is reeds geraamd bij de 1e BERAP 2019. Op dit gebouw rust echter nog een boekwaarde. Ingevolge de BBV moet deze boekwaarde als gevolge van de verkoop ineens worden afgeschreven.

Aanpassing participatie werkdeel (€ 100.000 voordeel)
Met ingang van 2019 is het klassiek deel uit het participatiebudget (werkdeel voor cliënten met een uitkering) in de algemene uitkering opgenomen. Het aandeel participatie werkdeel is in de algemene uitkering verlaagd met een bedrag van € 100.000. Deze verlaging is wel verwerkt in de algemene uitkering, maar de geoormerkte middelen bij het participatiebudget zijn niet verlaagd. Dit wordt bij deze hersteld en levert een voordeel op van € 100.000.

Overige financiële afwijkingen programma 6 < € 20.000 (€ 14.000 voordeel)

ga terug