2e BERAP 2019

6 Sociaal domein

Wat gaan we daar voor doen?

Wat gaan we daar voor doen?

6.1   De gemeente wil kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein.

We maken een  uitvoeringsplan op basis van de visie Sociaal Domein, waarbij de vraag van de burger centraal staat. Dit plan stellen we samen op met betrokken partners en geeft een verdere invulling aan de transformatie in het Sociaal Domein.

Toelichting:

Hier wordt het beleidskader bedoeld. Vastgesteld juni 2019.

We gaan op basis van de vraag en behoefte van onze inwoners de preventieve en voorliggende voorzieningen verder uitbreiden. Door te investeren in preventie willen we de problematiek in het sociaal domein terugdringen en invulling geven aan de transformatie opgave.

Toelichting:

Op basis van de strategische visie en het beleidskader sociaal domein wordt ingestoken op de preventieve kant van het sociaal domein. Innovatie en preventie dragen bij aan duurzame zorg, het mobiliseren van partijen en het beheersbaar houden van de kosten. Door blijvend te investeren in preventie en verbetering door middel van innovatie willen we problemen in de kiem smoren en erger voorkomen.

Vanuit het oogpunt van preventie en innovatie wordt geïnvesteerd in projecten of activiteiten die bijdragen aan een preventieve aanpak van problematiek in het sociaal domein en aansluiten bij de vraag en behoefte van onze inwoners. We investeren daarvoor o.a. in de samenwerking met onze partners. De gezamenlijke opdracht aan de vijf grote maatschappelijke partners is daar een voorbeeld van.
Voorbeelden van projecten die nu lopen zijn Vroeg erop af op het gebied van schuldenproblematiek, cultuur-/sportstimuleringsprogramma’s en het project Positiever dat zich richt op jeugd. Er wordt gewerkt om op andere terreinen ook te investeren in preventie en innovatie.

We intensiveren de samenwerking met de partners inclusief afspraken over resultaten.

Toelichting:

De samenwerking met de partners intensiveren we op verschillende manieren. Dit jaar zijn er twee grote bijeenkomsten georganiseerd waarbij partners zijn uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Ten aanzien van de samenwerking met de maatschappelijke partners geven we op dit moment in gezamenlijkheid vorm aan de invulling aan het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap vanaf 2020. Het maken van afspraken ten aanzien van resultaten is hier onderdeel van.

We gaan we in 2019 met een aantal projecten aan de slag o.a. integratie vergunninghouders, proeftuin Veghel en sluitende aanpak personen met verward gedrag.

Toelichting:

Integratie vergunninghouders
Februari 2019 zijn wij gestart met Pilot In company College. Dit is een samenwerkingsverband tussen ROC de Leijgraaf, Vluchtelingenwerk Nederland en lBN. In Company College richt zich op het bieden van een duaal inburgeringstraject voor niet gealfabetiseerde statushouders. De pilot sluit aan bij de nieuwe Wet Inburgering die in 2021 wordt ingevoerd.

Proeftuin Veghel
Project in voorbereiding en inmiddels omgedoopt in Leefgoed Veghel. In augustus / september heeft de gemeenteraad een RIB ontvangen.  Deelnemende organisaties hebben een intentieovereenkomst getekend en zijn plannen aan het uitwerken. De gemeenteraad zal periodiek over de voortgang worden geïnformeerd.

Sluitende aanpak mensen met verward gedrag
Om de sluitende aanpak rond mensen met verward gedrag verder te kunnen ontwikkelen neemt de gemeente Meierijstad in 2018 en 2019 deel aan de landelijke pilot Wijk-GGD, onder begeleiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Sinds november 2018 is hiertoe één GGD-er ingezet, in mei 2019 is een tweede gestart. Eind 2019 vindt evaluatie van de dienstverlening van de Wijk-GGD’ers plaats. In samenhang met de ontwikkeling van de Toegang, nieuwe wetgeving en verantwoordelijkheden, wordt de sluitende aanpak van mensen met verward gedrag en psychiatrische problematiek vervolgens structureel vorm gegeven.

We bieden de raad een dashboard sociaal domein aan bij de bestuursrapportage(s) en de jaarrekening.

Toelichting:

Doorlopend / gerealiseerd

6.2   In Meierijstad is zorg, begeleiding en ondersteuning van hoge kwaliteit. Dit alles is naar tevredenheid van de inwoners die hiervan afhankelijk zijn. Mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund.

We betrekken de Stichting Toegankelijk Meierijstad bij de lokale agenda.

Toelichting:

We hebben continue afstemming met de Stichting Toegankelijk Meierijstad.

Wij begeleiden mensen naar werk langs nieuwe wegen en indien dit niet mogelijk is naar een zinvolle en plezierige dagbesteding. We zetten hiervoor de mogelijkheden in van de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Op basis van onze ervaringen met de twee SW-bedrijven en de evaluatie van ons PIM-project kijken we naar de toekomst van de sociale werkvoorziening en de twee bedrijven die hieraan invulling geven.

Toelichting:

Hieraan wordt invulling gegeven. Activiteit is nog actueel.

Wij gaan, binnen de wettelijke regels, flexibel en ruimhartig om met vraagstukken rondom mantelzorgwoningen (zie woonvisie).

Toelichting:

Wij voeren het mantelzorgbeleid uit conform de woonvisie.

We gaan bewustwording realiseren over de inclusie gedachte, zowel binnen de ambtelijke organisatie als extern.

Toelichting:

Er zijn al stappen gezet op het gebied van bewustwording, o.a. door een workshop te geven aan ambtenaren en door aandacht hiervoor te vragen bij nieuwe beleidsplannen. Verder is er voorlichting gegeven aan ondernemers dat 'Toegankelijk Ondernemen Loont!'. Maar bewustwording is nog niet volledig voltooid. Dit is een voortdurend proces.

We bereiden samen met o.a. ervaringsdeskundigen een lokale inclusie agenda voor, voor de komende jaren.

Toelichting:

De lokale inclusie agenda is klaar en ter info aan de gemeenteraad voorgelegd.

6.3   Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de groei naar volwassenheid door o.a. onderwijs, welzijn en vrije tijdsbesteding

We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan behorende bij het preventief jeugdbeleid dat in 2018 ontwikkeld is. Het uitvoeringsplan omvat onder meer activiteiten op het gebied van voorlichting en advies, vroegsignalering van problemen en kortdurende ondersteuning van jeugdigen met enkelvoudige problematiek. Thema’s zijn onder andere sport, spelen, mentale en lichamelijke gezondheid, onderwijs, werk en opvoeding. De activiteiten hebben, waar mogelijk, een lokaal karakter.

Toelichting:

Op dit moment is de uitvoering van het preventief jeugdbeleid in volle gang. Een deel van de activiteiten wordt structureel uitgevoerd door het CJG en het jongerenwerk. Denk aan voorlichting, advies en lichte opvoedondersteuning aan ouders, maar ook aan de begeleiding en sociale activering van jongeren en jeugdgroepen zelf. Een ander deel van de activiteiten vindt op projectmatige basis plaats. Een van de voorbeelden is het ‘rondje Meierijstad’ wat onlangs is afgerond. Binnen dit initiatief van het CJG zijn diverse lezingen georganiseerd o.g.v. opvoeden en de ontwikkeling van jeugdigen. Deze zijn goed bezocht en we hebben hiermee  honderden ouders en vrijwilligers van sport- en jeugdverenigingen bereikt. Qua ondersteuning aan jongeren met beginnende of enkelvoudige problematiek is er een breed aanbod voor o.a. jonge mantelzorgers, eenzame jongeren en kinderen in een vechtscheiding. Het huidige aanbod wordt, ook in het kader van de ontwikkelingen t.a.v. de resultaatgerichte opdracht richting de maatschappelijke partners en de herinrichting van de Toegang, regelmatig geëvalueerd en doorontwikkeld zodat het optimaal bijdraagt aan de doelstellingen van het preventief jeugdbeleid.

ga terug