2e BERAP 2019

5 Sport, cultuur en recreatie

Wat kost het?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Groenonderhoud (€ 26.000 nadeel)
Extra onderhoudskosten vanwege aankoop gronden Duits lijntje.

Niet realiseerbare inkomsten sportaccommodaties (€ 56.000 nadeel)
Er is sprake van een dalend leerlingenaantal bij het Elde College waardoor de bezetting van de sporthal in Schijndel aanzienlijk is afgenomen. Verder is er sprake van niet realistische begrotingscijfers voor met name. de sportaccommodaties uit oud Sint-Oedenrode (met name als gevolg van jarenlang niet geïndexeerde tarieven en het reeds enkele jaren achterblijven van de werkelijke inkomsten ten opzichte van de begroting.). De structurele effecten hiervan worden in de loop van 2020 in beeld gebracht.
Daarnaast heeft in 2019 de harmonisatie van de interne verrekening van het gymonderwijs (vergoeding tlv onderwijsbudget tgv de exploitatie van de sportaccommodaties) plaatsgevonden.
Per saldo een nadeel van – afgerond - € 56.000.

Overige financiële afwijkingen programma 5 < € 20.000 (€ 56.000 voordeel)

ga terug