2e BERAP 2019

5 Sport, cultuur en recreatie

Wat gaan we daar voor doen?

Wat gaan we daar voor doen?

5.1   Een breed sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen.

Wij faciliteren Sjors Sportief opnieuw voor alle kernen om zo sport verder te stimuleren

Toelichting:

Sjors Sportief in elke kern beschikbaar.

We stimuleren en ondersteunen (financieel) sportevenementen om op basis van één centraal thema activiteiten te organiseren.

Toelichting:

In 2019 wordt een sportevenement voorbereid. In het kader van de ombuigingen is deze activiteit vanaf 2020 komen te vervallen.

We stimuleren de ontwikkeling van een Veilig sportklimaat, waar grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is en op de agenda staat.

Toelichting:

In samenwerking met de Sportraad is een thema avond over een veilig sportklimaat georganiseerd. Aan de verenigingen zijn hulpmiddelen ter ondersteuning beschikbaar gesteld.

We verbinden sport en burgers door een extra (buurt)sportcoach in te zetten. De (buurt)sportcoach biedt ook ondersteuning aan de sportverenigingen. Deze functie wordt ingepast in de uitvoering van de Rijksregeling combinatiefunctionarissen.

Toelichting:

In 2019 zijn 2 (part time) buurtsportcoaches aangesteld.

5.2   Een passend aanbod van binnensport - en buitensportaccommodaties.

We vernieuwen het zwembad de Neul inclusief de vervanging van de technische installaties. Daarbij kiezen we duurzame oplossingen.

Toelichting:

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de zwembaden De Neul en De Beemd.
Bij de vervanging wordt rekening gehouden met duurzame technische oplossingen.

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek voor een zwembadvoorziening in Veghel worden verder uitgewerkt.

Toelichting:

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de zwembaden De Neul en De Beemd.

We bouwen het kunstgras-korfbalveld op het PWA-sportpark Veghel om in een natuurgras voetbalveld.

Toelichting:

Het ombouwen naar een natuurgras voetbalveld is geagendeerd voor bestuurlijk overleg met Blauw Geel '38

We voeren een energiescan uit voor sportaccommodaties in overleg met de sportverenigingen.

Toelichting:

Op aanvraag zijn energiescans uitgevoerd

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor instelling van een revolverend investeringsfonds duurzaamheid wordt nader uitgewerkt.

Toelichting:

Er zijn nog geen verzoeken ingediend. Na ontvangst van aanvragen wordt een verzoek aan het college voorgelegd

We starten met de voorbereiding voor een centrale turnvoorziening.

Toelichting:

Onderzoek richt zich momenteel op het vinden van een geschikte locatie

5.3   Er is een cultureel aanbod dat bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en identiteit van mensen en kernen. We steunen en faciliteren culturele voorzieningen en activiteiten.

Alle groepen 4,5 en 6 op alle basisscholen inclusief het speciaal basisonderwijs hebben gedurende 30 weken kunstlessen door een professional.

Toelichting:

Deze ambitie is gerealiseerd en alle scholen nemen deel. Op dit moment worden alleen muzieklessen gegeven en ondersteund. In het aanstaande schooljaar 2019-2020 wordt daar beeldend en dans aan toegevoegd.

We ondersteunen toneel – en theaterverenigingen bij het realiseren van voorstellingen in de diverse accommodaties.

Toelichting:

Met de harmonisatie is een nieuwe subsidiemethodiek en een nieuwe subsidiegrondslag ontstaan voor theater- en toneelproducties. Op basis van dit model worden verenigingen financieel ondersteund.

5.4   Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen het verenigingsleven en wij bieden hen vraaggericht collectieve ondersteuning.

We verbeteren de online informatievoorziening rondom de collectieve vrijwilligersverzekering.

Toelichting:

Dit is afgerond. Eind 2018 is er door de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Raetsheren. Dat betekent dat een vrijwilliger automatisch verzekerd is tijdens de uitvoering van het werk en de heen- en terugreis. De verzekering geldt voor vrijwilligers, inwoners die een maatschappelijke stage verrichten of mantelzorger zijn. Voorwaarden zijn: onbetaald werk wordt verricht binnen/ voor een organisatie en werk wordt gedaan voor de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang is gemoeid. Op de gemeentelijke website staat de informatie voor inwoners.

We willen vanaf 2019 de vrijwilligerswaardering op een eenduidige wijze vormgeven.

Toelichting:

In 2019 hebben we voor de eerste keer een vrijwilligerswaardering voor alle voormalige gemeenten gezamenlijk georganiseerd. Vrijwilligers uit de hele gemeenten konden kiezen uit drie films. De opkomst was hoog en uit de evaluatie kwam naar voren dat de manier van waarderen succesvol was. Ook in 2020 willen we deze manier van waarderen een vervolg geven.

5.5   Wij maken kunst maximaal toegankelijk en zichtbaar voor een breed publiek.

We voeren het onderhoud uit aan de kunstwerken in de openbare ruimte. Dit doen we aan de hand van een meerjarig onderhoudsprogramma.

Toelichting:

In december 2018 is aan de firma Kunstwacht uit Delft opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een beheersysteem voor de meerjaren onderhoudsplanning van alle kunstwerken en oorlogs- en herdenkingsmonumenten in Meierijstad. Het systeem is in januari 2019 door Kunstwacht opgeleverd en in gebruik genomen. In juni 2019 is een inkoopstrategie vastgesteld voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte voor 4 jaren. Deze raamovereenkomst wordt in september definitief afgesloten, waarna het beheer en onderhoud verder kan worden uitgevoerd.

We realiseren een voorziening voor het ontsluiten van de gemeentelijke kunstcollectie met depotfunctie.

Toelichting:

De realisatie van een voorziening voor het ontsluiten van de gemeentelijke kunstcollectie met depotfunctie is opgenomen in de herbestemming van het voormalige gemeentehuis van Schijndel (oude gedeelte). Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Meierijstad ingestemd met de plannen voor het voormalige gemeentehuis en de huisvesting van o.a. bibliotheek en kunstdepot hierin. Planning realisatie: januari 2021.

5.6   Wij ondersteunen een lokale omroep met kwalitatief goede en aantrekkelijke programma’s.

We monitoren de activiteiten van de lokale omroep met het doel de representativiteit van de programmaraad te borgen..

Toelichting:

Jaarlijks vinden gesprekken plaats, bestuurlijk en ambtelijk, met de lokale omroep. In het najaar 2019 vindt een overleg plaats tussen gemeente en de programma beleidbepalend orgaan. Daarin worden het proces, de activiteiten en de betrokkenheid besproken.

5.7   Vergroten en toegankelijk maken van waardevolle landschappen en natuur.

Geen activiteiten in programmabegroting opgenomen voor 2019.

5.8   Een samenhangend beleid toerisme en recreatie dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen Het Groene Woud, Dommelvallei en De Maashorst.

We kijken op welke wijze we uitvoering kunnen geven aan de regionale ontwikkelingsvisie Het Duits Lijntje Verbindt. Hierbij richt het basisprincipe ‘Het Duits Lijntje verbindt stad – land’ zich met name op de recreatieve ontwikkeling.

Toelichting:

We hebben de gronden van ProRail daadwerkelijk aangekocht. Daarnaast kijken we continu waar we kansen kunnen benutten op het moment dat deze zich voordoen met betrekking tot het verwerven van aanpalende gronden van particulieren. Voor wat betreft het noordelijk deel van het Duits Lijntje als ecologische verbindingszone, is dit momenteel al volop in ontwikkeling ten aanzien van de voorbereidingen om te komen tot de realisatie van de snelfietsroute die deels het tracé van het Duits Lijntje volgt.

We sluiten aan bij themajaren waarvoor marketing Brabant-breed wordt ingezet. In 2018 is het thema ‘We Are Food’, in 2019 is het thema ‘75 jaar Bevrijding’ en in 2020 ‘Water’. We ondersteunen en ontwikkelen initiatieven van partners.

Toelichting:

Met de ondersteuning en facilitering van diverse activiteiten en evenementen is aangesloten bij het We Are food Jaar. In het kader van Meierijstad Herdenkt worden opnieuw diverse projecten ondersteund, gefaciliteerd en uitgedragen. Dit onder meer via de website meierijstadherdenkt.nl. In 2019 / 2020 is de landschapstriënnale. Ook hierbij is citymarketing betrokken.

ga terug