2e BERAP 2019

4 Onderwijs

Wat kost het?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Leegstandvergoeding scholen (€ 22.000 nadeel)
Voor de leegstand binnen het onderwijsdeel van het gebouw vindt een interne verrekening plaats uit de onderwijsgelden t.b.v. de exploitatie van het totale MFA-gebouw (€ 14.000). Daarnaast vindt er nog een interne verrekening plaats voor bovennormatieve, maar wel noodzakelijke, m2 bvo in gebruik bij het onderwijs € 8.000). Met de inkomsten is in de begroting reeds rekening gehouden; met de uitgaven abusievelijk niet.

Peuteropvang (€ 100.000 voordeel)
Het beleid t.a.v. het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang is eind 2018 geharmoniseerd met een overgangstermijn naar 2020. Hierbij wordt, volgens een groeimodel, uitgegaan van een hoger aantal uren peuteropvang per peuter.
Voor 2019 is in de begroting een budget opgenomen voor subsidiëring van de maximale variant. In werkelijkheid blijkt het budget niet volledig benodigd in overgang naar het nieuwe geharmoniseerde beleid Het werkelijk subsidie is namelijk mede afhankelijk van het aantal peuters dat werkelijk deelneemt en het aantal uren per peuter dat wordt afgenomen..

Verlagen budget combinatiefuncties (€ 27.000 voordeel)
In het kader van de ombuigingen wordt voorgesteld om het budget voor combinatiefuncties structureel met € 27.000 te verlagen in de begroting 2020. In 2019 is deze verlaging ook mogelijk. We stellen voor om de raming in 2019 met ditzelfde bedrag te verlagen.

Overige financiële afwijkingen programma 4 < € 20.000 (€ 8.000 nadeel)

ga terug