2e BERAP 2019

4 Onderwijs

Wat gaan we daar voor doen?

Wat gaan we daar voor doen?

4.1   We willen in elke kern basisonderwijs behouden.

De uitwerking is terug te vinden in het integraal huisvestingsplan (IHP).

Toelichting:

De uitwerking is terug te vinden in het Integraal Huisvestings Plan (IHP) Primair Onderwijs 2017-2020, dat in maart 2018 door de raad is vastgesteld.

4.2   Uitgangspunt is een multifunctionele accommodatie met als basis een integraal onderwijs huisvestingsplan.

We starten de eerste voorbereidingen voor het IHP 2021-2024. Dit doen we door het maken van een inventarisatie c.q. opname van alle schoolgebouwen. Vervolgens stellen we aan de hand van criteria vast zal hoe de gebouwen scoren op technisch, ruimtelijk en functioneel vlak.  Deze inventarisatie vormt uiteindelijk de basis voor uitvoeringsprogramma’s, die gekoppeld zijn aan het IHP.

Toelichting:

De eerste voorbereidingen worden na de zomervakantie opgestart.

We starten de realisatie van de projecten vervangende nieuwbouw van de basisscholen Sint Antonius van Padua en Petrus en Paulus en de renovatie/uitbreiding van de Uilenbrink.

Toelichting:

Het voorbereidingsproces met betrekking tot de realisatie van de vervangende nieuwbouw van de basisscholen Sint Antonius van Padua te Nijnsel en de Uilenbrink te Veghel is in volle gang. Bij de basisschool in Nijnsel is het Definitief Ontwerp momenteel aan de orde en wordt het proces met betrekking tot de tijdelijke huisvesting opgestart. Bij de Uilenbrink worden de voorbereidingen voor de aanbesteding getroffen.

Het voorbereidingsproces met betrekking tot vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus & Paulus is een andere richting ingegaan, nu onderzocht wordt of deze nieuwbouw deels in en deels naast de parochiekerk in Eerde kan worden gerealiseerd.

We starten de van de nieuwe MFA de KIenehoef, waarin naast de basisscholen de Springplank en de Kienhoef ook andere maatschappelijke functies (sport, kinderopvang, ontmoetingspunt wijk) onderdak krijgen.

Toelichting:

De voorbereidingen met betrekking tot MFA Kienehoef (thans MFA de Groene Long) zijn gestart. Er is begonnen met een inventarisatie c.q. behoeftepeiling naar mogelijke functies in het nieuwe te realiseren MFA. Een MFA is  meer dan een verzameling van onderwijsinstellingen. Onze gemeente vindt het belangrijk dat ter bevordering en versterking van de sociale cohesie en leefbaarheid in een wijk en dorp diverse functies met elkaar in verbinding en daar waar mogelijk onder één dak worden gebracht. Daarom is het belangrijk om in beeld te krijgen welke mogelijk andere functies dan onderwijs in dit MFA gehuisvest kunnen worden. In dat kader is het noodzakelijk dat de wensen en behoeften vanuit de wijk en andere stakeholders worden geïnventariseerd. De resultaten van deze inventarisatie worden gebruikt als input voor de realisatie van MFA “de Groene Long”. Uitgangspunt daarbij is multifunctioneel gebruik van ruimten binnen de mogelijkheden van de middelen onderwijshuisvesting, zoals die ten behoeve van MFA “de Groene Long" in het IHP 2017-2020 zijn opgenomen.

4.3   Onderwijsbeleid

We ronden de verkenning af, samen met ondernemers en onderwijs in Meierijstad en omgeving naar de mogelijkheden om (delen van) bepaalde (beroeps)opleidingen op MBO- en HBO-niveau naar Meierijstad te halen. Wij zetten in op handhaving van het huidige aanbod resp. het verbreden van het beroepsonderwijs met (delen van) opleidingen die tot heden niet aangeboden worden.

Toelichting:

Bij de kadernota 2020 hebben we gemeld dat in 2020 het onderzoek naar mogelijkheden om HBO’s  resp. universiteiten te verbinden aan Meierijstad wordt afgerond. In 2019 wordt het plan van aanpak , de visie en het beleidsplan opgesteld.

In onze reactie op een technische vraag hierover schreven we dat we, na de oprichting van de stuurgroep onderwijs & arbeidsmarkt en het vaststellen van de propositie in het 2e kwartaal van 2019, zijn gestart met de krijtlijnen van een plan van aanpak. Die krijtlijnen worden de komende periode omgezet in een regulier plan van aanpak. In dat plan van aanpak krijgt het opstellen van een visie en beleidsplan een plek. Tegelijk gaan we aan de slag met het (in-en extern) organiseren van een stakeholdersanalyse en het pro-actief benaderen van geïnteresseerde partijen.

We geven uitvoering aan de afspraken (skills & talent agreement) uit de werkconferentie onderwijs/arbeidsmarkt najaar 2018.

Toelichting:

Inmiddels is de stuurgroep Onderwijs&Arbeidsmarkt van Meierijstad een feit. Hierin participeren alle VO-scholen van Meierijstad, MBO de Leijgraaf, POM en de gemeente.

De stuurgroep heeft ingestemd met een propositie en heeft daarmee impliciet ingestemd met de uitvoering van meerdere opdrachten/afspraken uit de werkconferentie. Inmiddels is een trainee van de gemeente bezig met de uitvoering van die opdrachten.

We overleggen periodiek met het lokaal en regionaal onderwijsveld resp. lokale bedrijfsleven (POM) gericht op de relatie onderwijs/arbeidsmarkt.

Toelichting:

In stuurgroep-verband treffen de drie O’s elkaar periodiek. Overigens treffen de drie O’s elkaar ook regelmatig buiten de stuurgroep. Een voorbeeld hiervan is het project Sterk Techniekonderwijs.

We werken mee aan de opzet van regionale plannen voor een sterk dekkend  en vernieuwend technisch onderwijs.

Toelichting:

Gemeente Meierijstad heeft de regionale aanvraag als participant/ambassadeur mede ondertekend.

Op 1 juli jl. is bericht ontvangen dat het regioplan Sterk techniekonderwijs Noordoost-Brabant is goedgekeurd. Daarmee komt 17 miljoen beschikbaar voor de regio.

In 2018 wordt gewerkt aan een visiedocument over onderwijsinnovaties, samen met partijen uit het primair en voortgezet onderwijs. In dit document worden speerpunten en concrete  innovatiethema’s opgenomen. We gaan deze thema’s vanaf 2019 uitwerken in concrete projecten.

Toelichting:

Het college heeft eind 2018 nadere regels onderwijs innovatieve initiatieven 2019 en 2020 vastgesteld. Deze nadere regels bevatten de kaders waarbinnen onderwijspartijen, in gezamenlijkheid met overige educatie aanbieders en bedrijfsleven/aanverwante partners een subsidie aanvraag kunnen indienen. Op dit moment zijn er drie aanvragen gehonoreerd, Let’s Play Skopos, het Ontdeklab van Skoso en Team Rembrandts van het Zwijsen College hebben subsidie ontvangen. Er is nog voldoende financiële ruimte om andere innovatieve projecten in het onderwijs te subsidiëren.

We participeren actief in de samenwerking met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de beide regio’s waarin de gemeente is vertegenwoordigd. Binnen deze samenwerkingsverbanden wordt via de ontwikkelagenda’s ingezet om de doelen voor Passend Onderwijs op het gebied van thuiszitters, leerlingenvervoer, spreiding en toegankelijkheid van speciaal onderwijsvoorzieningen, aansluiting jeugdhulp-onderwijs te kunnen realiseren.

Toelichting:

Passend onderwijs vraagt blijvende aandacht. We nemen deel aan de overleggen van het samenwerkingsverband en ondernemen de benodigde acties om uitvoering te geven aan de ontwikkelagenda’s op de genoemde thema’s. Daarnaast vertalen we de regionale uitgangspunten naar lokale acties. Zoals de verordening leerlingenvervoer en de acties op het gebied van aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Deze laatstgenoemde hangt weer nauw samen met de Lokaal Educatieve Agenda, waar dit één van de twee hoofdthema’s is.

We starten de uitvoering van een nieuwe Educatieve Agenda (LEA), waarvan het door het onderwijs ingebrachte innovatieprogramma onderwijs een belangrijk onderdeel vormt. De LEA is in 2018 in samenspraak tussen gemeente en onderwijsveld tot stand gekomen.

Toelichting:

In samenspraak tussen gemeente en onderwijspartijen is een drietal thema’s benoemd om in de LEA nader uit te werken. Op 20 juni 2019 heeft een brede bijeenkomst met partners op het gebied van jeugd en onderwijs plaatsgevonden om op twee van de drie thema’s de verdieping in te gaan, namelijk onderwijsachterstanden en de aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Het derde thema, de aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt, is onderdeel van de 3O samenwerking (onderwijs, ondernemers en overheid).
Met de input van de bijeenkomst wordt de LEA vorm en inhoud gegeven.

Samen met partners geven we uitvoering aan het Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Met dit aanvalsplan willen wij in 2019 meer laaggeletterden bereiken en laaggeletterdheid verder terugdringen.

Toelichting:

Het college heeft eind 2018 het uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2019 – 2022 vastgesteld. De actielijnen in het uitvoeringsplan zijn verder uitgewerkt met het netwerk van partners. Met de methode KLASSE! willen we meer NT1 laaggeletterden bereiken. Ook wordt het huidige aanbod doorontwikkeld met de partners om meer laaggeletterden te bereiken.

In 2020 zijn de resultaten beschikbaar van het taalonderzoek dat wordt uitgevoerd door Radboud Universiteit Nijmegen samen met het onderwijs in Meierijstad. Afhankelijk van de resultaten worden vervolgacties uitgezet, die bijdragen aan het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

ga terug