2e BERAP 2019

3 Economie

Wat kost het?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Bouwgronden in exploitaties
Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden per peildatum 1 januari 2019 in verband met de jaarrekening 2018. Bij deze actualisatie worden de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren bijgesteld. Zo zijn ook de budgetten voor het jaar 2019 aangepast. Vandaar dat bij deze 2e berap de budgetten voor 2019 in overeenstemming worden gebracht met de bijgestelde exploitaties per 1 januari 2019.
Het financiële effect is verwerkt in de jaarrekening 2018.

Budget aframen centrum management (€ 24.000 voordeel)
Bij de jaarrekening 2017 en 2018 is geconstateerd dat op het budget centrum management minder is uitgegeven dan begroot. Bij de begroting 2020 is dit budget in het kader van de ombuigingen structureel verlaagd. De verlaging van dit budget blijkt ook in 2019 mogelijk. We stellen voor de raming te verlagen naar de werkelijke uitgaven.

Financiële afwijkingen programma 2 < € 20.000 (€ 8.000 voordeel)

ga terug