2e BERAP 2019

3 Economie

Wat gaan we daar voor doen?

Wat gaan we daar voor doen?

3.1   We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren innovatie binnen het bedrijfsleven.

De bedrijfsterreinuitgifte verloopt voorspoedig en komt hoofdzakelijk voort uit de groeibehoefte van bestaande bedrijven. Het belang en de urgentie voor verrijking en vernieuwing van het economische ecosysteem Meierijstad wordt verder nagegaan. De invalshoek hiervoor is niet langer bedrijfsterreinuitgifte, maar ontwikkeling van een duurzame economie. Dit wordt een nadrukkelijk thema in de economische visie Meierijstad die we op gaan stellen.

Toelichting:

Bestaande economische deelvisies bevatten doorlopend duurzaamheidsthema’s en voor bedrijventerreinen wordt onderzoek gedaan naar een investeringsplan bij nieuw- en verbouw.

Voorbereidingsbesprekingen met externe partners hebben geleid tot een positief standpunt voor de ontwikkeling van een economische visie op de schaal van Meierijstad. De verkenning met de gemeenteraad is eind 2019 mogelijk.

Samen met het verenigd bedrijfsleven (POM) zetten we in op het vestigingsklimaat voor bedrijven en innovatie.

Toelichting:

Voor de lopende innovaties vanuit maatschappelijke uitdagingen zoals voedselverspilling of duurzame energie is er borging op lokale schaal. Daarnaast is er met alertheid op initiatieven op regionale schaal (AgriFood Capital) en provinciale schaal (BrabantseOntwikkelingsMaatschappij) verdere versterking mogelijk. Maximale borging binnen de aanpak van gemeente wordt aangebracht door het structureren van het accountmanagement.  

Wij ondersteunen initiatieven die stimuleren dat werknemers van bedrijven in Meierijstad gaan wonen. Vandaar dat wij ook in 2019 een bijdrage willen leveren aan het Inpat Center.

Toelichting:

Het Inpat Center heeft ook in 2019 ondersteuning ontvangen van €7.500,-- dit nadrukkelijk met als voorwaarde dat de ondersteuning dient om werkgevers van bedrijven in Meierijstad ertoe te bewegen in Meierijstad te gaan wonen. De voortgang en de resultaten worden gemonitord.

We blijven innovaties in het bedrijfsleven nagaan, stimuleren en versterken.

Toelichting:

Op de lopende innovaties vanuit maatschappelijke uitdagingen zoals voedselverspilling of duurzame energie is er borging op lokale schaal. Daarnaast is er met alertheid op initiatieven op regionale schaal (AgriFood Capital) en provinciale schaal (BrabantseOntwikkelingsMaatschappij) verdere versterking mogelijk. Maximale borging binnen de aanpak van gemeente wordt aangebracht door het structureren van het accountmanagement.

De gemeente koppelt actief de aandachtsvelden economie-onderwijs-arbeidsmarkt aan elkaar.

Toelichting:

Met een gezamenlijke (bestuurlijke) stuurgroep en een coördinatieteam “arbeidsmarkt-onderwijs” is dit geborgd. De samenwerkingspartners bestaan uit gemeente, onderwijs en economische inbreng komt vanuit het bedrijfsleven (POM). De koppeling met het regionale schaalniveau is eveneens aangebracht via het netwerk AgriFood Capital Werkt!

We ondersteunen initiatieven op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid en startende ondernemers. We faciliteren hiervoor een organisatie die een bijdrage levert aan bijbehorende doelen en verwachtingen.

Toelichting:

Een startersnetwerk is opgezet en organisatorisch ondergebracht bij onze externe partner (POM). Het dient als steunpunt voor startende ondernemers die rechtstreeks in contact kunnen komen met de gemeente, maar bovenal met gevestigde ondernemers in georganiseerd verband.

3.2   Meierijstad wil economisch sterke en aantrekkelijke winkelcentra met respect voor de eigen identiteit van de verschillende kernen.

De centrumvisie wordt vastgesteld in december 2018. In 2019 starten we met de uitrol van de uitvoeringsagenda, die is opgesteld n.a.v. de centrumvisie.

Toelichting:

Uitvoeringsagenda centrumvisie is vastgesteld na algemeen toegankelijke raadpleging en met nadrukkelijke betrokkenheid van de centrummanagementorganisaties. Verdere uitwerking vindt plaats via projecten en via vertaling naar horeca- en detailhandelsbeleid. Dit beleid is vervolgens richtinggevend voor de definitieve beleidsregels op ruimtelijke ordening in Meierijstad.

3.3   Meierijstad is een stevig merk dat iedereen omarmt. Samen met het bedrijfsleven én partijen op het terrein van cultuur/toerisme/recreatie zoals Platform Ondernemend Meierijstad, AgriFood Capital, Visit Brabant, ZLTO en Recron werken we aan de kwaliteiten en de naamsbekendheid van Meierijstad en de diverse kernen.

Het profilerings- en promotieplan voor Meierijstad wordt begin 2019 ter vaststelling aangeboden aan de raad en in de loop van het jaar verder uitgerold.

Toelichting:

Het citymarketingbeleid en de focus daarbinnen is inmiddels aan de raad gepresenteerd en door de raad vastgesteld.

De opschalingsmogelijkheden van de Verspillingsfabriek-360 naar nationaal niveau staan in 2019 centraal.

Toelichting:

Een onderzoek naar de kansen van een (inter)nationaal centrum in Veghel wordt in 2019 afgerond, waarop een definitief besluit volgt.  

We gaan doorlopend initiatieven na en pakken de uitvoering, waar mogelijk op met gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Toelichting:

Dit is in de aanpak vanuit de gemeente geborgd door bijvoorbeeld het initiatief Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM), of een onderzoek naar welke maatregelen op bedrijfsniveau kansrijk zijn om CO2-uitstoot te verminderen met de externe partner (POM).

We blijven doorlopend deelnemen aan de Vijf Sterren Logistiek vanwege landelijke positionering en verdere optimalisatie van de waterverkeersinfrastructuur.

Toelichting:

Beleidsmatig en operationeel is dit in de gemeentelijke organisatie geborgd, naar regionaal werkverband (regionale afstemming noordoost Brabant en regioprofileringsteam).

3.4   We stellen ons op als partner van het bedrijfsleven. We stellen hoge eisen aan de dienstverlening aan bedrijven. Met het bedrijfsleven worden plannen ontwikkeld en uitgevoerd.

Het bestuurlijk overleg is vernieuwd en de werkwijze van gecombineerde werkgroepen tussen bedrijfsleven en de gemeente wordt voortgezet. Deze gecoördineerde samenwerking gaat uit van ondernemers en ambtenaren die volgens een gemeenschappelijk thema naar concrete resultaten werken. Daar past ook nauwe samenwerking bij beleidsprocessen bij (bijv. economische visie of beleid voor bedrijventerreinen.

Toelichting:

De samenwerking is gerealiseerd en loopt.

ga terug