2e BERAP 2019

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat kost het?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Ophogen krediet voor vervanging vrachtwagen
Bij de aanbesteding van de nieuwe vrachtwagen is uitgegaan van de eisen die gelden voor de toekomstige buitendienst in Meierijstad. Daarnaast is de inruilwaarde verrekend met het investeringsbedrag (€ 41.000). Dit is financieel technisch niet mogelijk. Het incidentele voordeel van de inruilwaarde komt ten gunste van het rekeningresultaat 2019. Samen leidt dit tot een overschrijding van het oorspronkelijke investeringsbedrag (€ 225.000) met € 90.000. De verhoging van de investering leidt tot hogere kapitaallasten van € 10.000.  Deze extra kapitaallasten worden gedekt uit het budget vervangingsinvesteringen.

Vrijvallen bestemmingsreserve openbare verlichting
De financiële werkwijze voor openbare verlichting is geharmoniseerd. Hierdoor kan de bestemmingsreserve openbare verlichting komen te vervallen. Het beleid openbare verlichting staat geagendeerd voor de raadsvergadering van oktober. Hierin is opgenomen dat jaarlijks een krediet wordt gevraagd bij de kadernota voor vervanging lichtmasten en armaturen. Verder is er structureel budget voor beheer en onderhoud openbare verlichting beschikbaar. Voorgesteld wordt om de stand van de reserve (€ 417.000) toe te voegen aan de algemene risico reserve.

Wijziging in budgetten (bestaand beleid) (€ 191.000 voordeel)
Bij de kadernota 2020 is een structurele verlaging van budgetten opgenomen voor reguliere taken vanaf 2020. Deze verlaging kan ook plaatsvinden voor 2019 voor:
- kosten elektra openbare verlichting (€ 40.000)
- inkomsten voor degeneratiekosten wegen (kabels en leidingen)  (€76.000)
- schadevergoedingen openbare verlichting (€ 75.000)

Vervolg masterplan Veghel centrum
Het is noodzakelijk om voor het gebied van de Aa in Veghel, tussen Rembrandtlaan en de Julianastraat, nadere uitgewerkte kaders vast te stellen (binnen de hoofdlijnen van het masterplan Veghel Centrum 2030).
Voor het plangebied zijn in het verleden kredieten beschikbaar gesteld die nog geheel of gedeeltelijk beschikbaar zijn. Gevraagd wordt deze kredieten opnieuw te alloceren om de plannen voor het genoemde gebied te kunnen uitwerken.
Voorgesteld wordt de volgende (restant) kredieten toe te voegen aan het krediet vervolg masterplan Veghel Centrum.

Hoogwaardig openbaar vervoer:    -/- € 150.000
Investering ruimte voor de Aa      -/- € 365.000
Vervolg masterplan Veghel Centrum:   +    € 515.000

Omdat er in dit geval sprake is van een zogenaamd groot project zal er gewerkt worden met een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. Na samenvoeging zal het krediet vervolg masterplan Veghel Centrum als voorbereidingskrediet fungeren. Via een apart voorstel aan de raad zal dan het aanvullend benodigde uitvoeringskrediet worden voorgelegd.

Financiële afwijkingen programma 2 < € 20.000 (€ 6.000 voordeel)

ga terug