2e BERAP 2019

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat gaan we daar voor doen?

Wat gaan we daar voor doen?

2.1   We willen een goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen.

We bereiden de snelfietsroute verder voor. We werken de ontwerpen verder uit en starten onderzoeken op ten behoeve van aanpassing bestemmingsplannen.

Toelichting:

De aanleg van de snelfietsroute wordt voorbereid. Najaar 2019 worden bewonersavonden gehouden om het ontwerp verder uit te werken.

We werken aan de (duurzame) mobiliteitsvisie Meierijstad. Deze visie heeft een relatie met de omgevingsvisie. In de visie gaan we in op bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie in de vorm van slimme mobiliteit. Aan de visie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin de maatregelen en/of opgaven en kosten per jaar staan.

Toelichting:

We werken inderdaad aan de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad in samenhang met de omgevingsvisie Meierijstad. Planning is dat de visie in 2020 wordt vastgesteld door de raad.

We leggen in het 2e kwartaal 2019 een voorstel aan de raad voor over de verdeling van de gelden voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2019 inclusief prioritering. Dit doen we vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma in de mobiliteitsvisie Meierijstad.

Toelichting:

De raad heeft in het 2e kwartaal 2019 een besluit genomen over de verdeling van de gelden uitvoeringsprogramma mobiliteit 2019.

We gaan verder met de voorbereiding van de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest (MER studie). Afhankelijk van de nader uit te werken planning verwachten we eind 2019 - begin 2020 een raadsvoorstel te kunnen voorleggen over deze weg. In de voorbereiding wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid, deze weg is een pilotproject op dit vlak, met als doel ervaring op te doen met duurzaamheid in alle projectfasen.

Toelichting:

We gaan verder met de voorbereiding van de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest (MER studie). Volgens de oorspronkelijke planning zou een raadsvoorstel m.b.t. deze weg in Q1 2020 voorgelegd worden. Door vertraging in de oplevering van het regionale verkeersmodel, loopt het project echter vertraging op. Hoeveel vertraging is op dit moment nog niet duidelijk, omdat er nog geen uitsluitsel is over de oplevering van het verkeersmodel.

We zoeken naar een geschikte locatie voor een centrale truckparking. Met deze voorziening willen we de parkeeroverlast van vrachtwagens beperken. Ook biedt het mogelijkheden om chauffeurs  beter te faciliteren bij het nemen van hun rustmomenten. Die zijn belangrijk zijn voor hun gezondheid en ons aller veiligheid.

Toelichting:

Eerder onderzoek wijst uit dat aanleg en exploitatie van een centrale vrachtwagenvoorziening niet haalbaar is. Daarnaast kan op basis van objectief onderzoek worden geconcludeerd dat de lokale omvang van de problematiek ten aanzien van het vrachtwagen parkeren niet zo groot is, als in eerste instantie werd gedacht. Om die reden zijn bij de Kadernota 2020 de beschikbare middelen grotendeels geschrapt. Er is nog wel een bedrag gereserveerd voor het uitvoeren van (verkennend) onderzoek naar zgn smart hubs. Dit onderzoek zal samen met de provincie en het georganiseerde bedrijfsleven worden uitgevoerd.

2.2   We willen de verkeersveiligheid binnen bebouwde kom en in het buitengebied verbeteren.

We ondersteunen het provinciaal beleid "Help Brabant mee op weg naar nul verkeersdoden". In 2019 werken we de maatregelen voor uniformering van verkeerssituaties in Meierijstad nader uit.

Toelichting:

Uniformering van verkeerssituaties gaat concreet over de uniformering van rotondes binnen Meierijstad. Dit jaar staan middelen gepland voor de voorbereiding van de uniformering. De uitvoering staat gepland voor 2020 en 2021. We starten met de voorbereiding en krijgen die dit jaar rond

2.3   We willen dat de openbare ruimten aangenaam, schoon, goed onderhouden en veilig zijn, met voldoende groen, waarbij de winkelcentra/publieksruimtes extra uitstraling krijgen.

Civieltechnische kunstwerken: We vervangen de bruggen en steigers die op korte termijn niet langer veilig en/of bruikbaar zijn en niet langer voldoen aan de wettelijke vereisten. Met het vervangen van deze kunstwerken, maken wij een aanzet om de kwaliteit van ons areaal op het vereiste niveau te brengen.

Toelichting:

We zijn in bouwteam-verband bezig met het opstellen van een plan dat dit jaar wordt uitgevoerd. De beschikbare financiële ruimte zal worden benut om het plan uit te voeren.

Wegen: We vervangen de slechte wegverhardingen die op korte termijn niet langer veilig en/of bruikbaar zijn. Met het vervangen van deze verhardingen, maken wij een aanzet om de kwaliteit van ons areaal op het vereiste niveau te brengen. Hierbij is speciale aandacht voor verbetering van verkeersveiligheid en uniformering van verkeerssituaties.

Toelichting:

Het vervangingsprogramma is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Met instemming, gaan we de beschikbare financiële ruimte gebruiken om de te vervangen wegvakken in 2019 te vervangen.

Openbare verlichting: Met het vervangen van de oude lichtarmaturen en lantaarnpalen halen wij een achterstand in op het onderhouds- en vervangingsprogramma én komen we tot duurzame verlichting c.q. een reductie van het energieverbruik met 50% in 2030. E.e.a. overeenkomstig het energieakkoord dat we hiervoor hebben ondertekend.

Toelichting:

Het plan op basis waarvan de beschikbare financiële ruimte voor het vervangen van de openbare verlichting is geraamd voorzag alleen in het vervangen van armaturen. Dit was enkel gericht op het behalen van de resultaten van het energieakkoord. Een nieuw beleidsplan, dat in oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, voorziet in een integraal vervangingsprogramma waarmee zowel het energieakkoord áls een verantwoord assetmanagement van het areaal haalbaar wordt. Het doel is nog dit jaar te starten met een integraal vervangingsprogramma waarmee energielasten worden verlaagd en de achterstand in het onderhoud en vervanging binnen het areaal wordt ingehaald.

Groen: we implementeren nieuwe onderhoudsafspraken met de SW bedrijven op basis van het IBOR. We gaan werken aan de kwaliteitsborging en de communicatie. We sluiten nieuwe contracten af voor het onderhoud van bomen, bermen, ruw gras, sloten en stadswateren.. We starten met renovatieprojecten op 17 locaties.

Toelichting:

Na marktoriëntatie is gebleken dat het beschikbare beheerbudget ontoereikend is om kwaliteitsniveau B te realiseren bij het netheidsbeheer in de openbare ruimte. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat er ook andere zaken, zoals taakverschuivingen en areaaluitbreidingen, een onvoorziene invloed uitoefenen op de taakstelling. De gevolgen worden verwerkt in de begroting 2020. Daarna starten we met het opstellen van de integrale gebiedsbeheerplannen.

Speelruimte: opstellen en implementeren van nieuw beleid voor inrichting en beheer.

Toelichting:

De speelvisie is afgerond en moet nog vastgesteld in het College en de Raad. Naar verwachting wordt dat dit jaar vastgesteld.

2.4   We streven naar versterking van goederenvervoer over water.

Binnen het regionale samenwerkingsverband voor logistiek (VijfSterrenLogistiek) besteden we ook in 2019 met MCA Brabant aandacht aan de lobby voor duurzaam goederenvervoer over water.

Toelichting:

Via MCA i.s.m. de gemeenten Den Bosch en Oss loopt een onderzoek naar optimaal havengebruik. Tegelijkertijd wordt een stevigere samenwerkingsagenda naar de toekomst ontwikkeld binnen VijfSterrenLogistiek. Doorlopend worden de logistieke netwerken in de regio ontsloten met activiteiten en bijeenkomsten op verduurzaming en vernieuwing.

ga terug