2e BERAP 2019

1 Veiligheid

Wat gaan we daar voor doen?

Wat gaan we daar voor doen?

1.1   Een veilige leefomgeving, in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit.

We kijken in nauwe samenwerking met het programma leefbaarheid naar een nieuwe manier van meten van de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving door onze inwoners. Dit betekent dat we werken aan een nieuw meetinstrument, waarbij we ook de maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid meten. De informatie uit de monitor gebruiken we voor de actualisatie van de uitvoeringsplannen.

Toelichting:

De leefbaarheids- /veiligheidsmonitor wordt naar verwachting in het najaar van 2019 uitgevoerd.

We ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven van de inwoners van Meierijstad en de activiteiten van de stichting Buurtinformatienetwerk Meierijstad. Daarnaast werken we met het politiekeurmerk veilig wonen, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw en het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Toelichting:

Verloopt volgens planning.

1.2   Het vergroten van de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie, evenals de gemeentelijke toezichthouders.

We gaan verder met het versterken van de samenwerking tussen politie, Boa’s en overige (VTH)toezichthouders volgens de gemaakte afspraken en verbeteren die waar nodig en mogelijk.

Toelichting:

Na de zomer wordt een eerste concept van het samenwerkingsdocument opgeleverd

We bezien (VTH-breed) hoe we kunnen voldoen aan Brabant brede Verordening kwaliteit VTH, die in maart 2018 is vastgesteld.

Toelichting:

Inmiddels is Bureau Libereaux gestart met het voeren van gesprekken met de VTH en GOeP medewerkers om te bezien of en hoe voldaan wordt aan de Verordening. Eind 2019 zal een rapportage gereed zijn.

Eind 2018/begin 2019 vindt besluitvorming plaats door de gemeenteraad over de huisvesting van de politie. In nauw overleg met de politie geven we in 2019 uitvoering aan de realisatie van de nieuwe huisvesting. Op basis van zichtbaarheid, bereikbaarheid en herkenbaarheid maken we de uiteindelijke keuze van de locaties voor het grote steunpunt en de werkplekken in de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode.

Toelichting:

In de raadsvergadering van 28 maart 2019 heeft de raad ingestemd met de aankoop van het politiebureau Veghel en de noodzakelijke verbouwing. Als gevolg van deze keuze behoudt de gemeente Meierijstad zowel in Schijndel als in Veghel een steunpunt voor de politie.

1.3   Prioriteit voor aanpak huiselijk geweld alsmede voor ondermijnende criminaliteit in het bijzonder drugs gerelateerd.

We stellen uitvoeringsplannen op als uitwerking van het vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.

Toelichting:

Naar verwachting worden in het derde kwartaal van 2019 de uitvoeringsplannen afgerond

We geven verder vorm aan het oprichten en inrichten van een Lokaal Informatie Overleg (LIO) en een interventieteam, waarbij organisatie breed signalen worden opgehaald. Aan de hand van een weging pakken we signalen direct op door het interventieteam (korte klap) of werken we deze uit tot een ondermijningscasus.

Toelichting:

Verloopt volgens planning.

1.4   Inzet en betrokkenheid van inwoners, scholen, instellingen en bedrijven die leiden tot vermindering van overlast, onveiligheid en criminaliteit.

We continueren buurtbemiddeling in 2019 via de welzijnsorganisaties Ons Welzijn en Welzijn de Meierij. Daarna evalueren we de aanpak.

Toelichting:

Verloopt volgens planning.

Het integraal veiligheidsbeleid bevat ook activiteiten op het gebied van sociale veiligheid en meldingsbereidheid. We voeren projecten uit ter voorkoming van polarisatie, radicalisering en awareness bij de inwoners op het gebied van ondermijning en informatieveiligheid (cybercrime) gefinancierd.

Toelichting:

Met het BIN Meierijstad en de politie werken wij aan een bredere uitrol van het BIN netwerk in de kernen van Meierijstad.

Binnen Interreligieus overleg van de voormalige gemeente Veghel zijn afspraken gemaakt over de doorontwikkeling naar een interreligieus beraad Meierijstad. Doel van dit beraad is kennen en gekend worden en daarnaast wil het beraad periodiek met elkaar het gesprek aan gaan over diverse onderwerpen zoals polarisatie. De gemeente Meierijstad wordt hierbij ondersteund door een bureau, dat hier voor door het bureau Regionale Veiligheid Oost Brabant is ingehuurd.

Op het gebied van bewustwording op het thema ondermijning heeft er in april 2019 een avond voor de ZLTO Meierijstad plaatsgevonden. In het derde kwartaal komt dit onderwerp ook aan de orde tijdens een avond voor het POM. Het thema informatieveiligheid zal op een later moment (mogelijk nog dit jaar) worden opgepakt.

Vanuit nieuwe wetgeving en verantwoordelijkheden wordt momenteel gewerkt aan een 24/7 meldpunt voor mensen met verward gedrag en psychiatrische problematiek. Het betreft een eenduidig regionaal meldpunt met inzet van en samenwerking tussen lokale partijen. waaronder de wijk GGD'ers.

We ondersteunen burgerinitiatieven op het gebied van criminaliteitspreventie en gaan deze initiatieven breder uitdragen binnen Meierijstad. We stimuleren de uitrol van buurtinformatienetwerken. We pakken dit op in nauwe samenwerking met de stichting BIN Meierijstad, de buurtadviseurs en de politie door o.a. gezamenlijk informatiebijeenkomsten te houden.

Toelichting:

Verloopt volgens planning.

ga terug